Väč­šina z nás si umýva vlasy každý deň. Málo z nás ale tuší, že si vlasy umý­vame zle. Ak tú­žiš po nád­her­ných, lesk­lých vla­soch, tento člá­nok je pre Teba ako stvo­rený.

Po­u­ží­va­nie ne­správ­nych tech­ník môže na­ozaj uš­ko­diť tvo­jim vla­som a za­prí­či­niť ich vy­pa­dá­va­nie. Tu sú 3 hlavné body, ktoré ti po­môžu zlep­šiť kva­litu svo­jich vla­sov už pri umý­vaní.

1.Po­riadne vlasy opláchni

Už ni­kdy ne­pou­ží­vaj šam­pón alebo kon­di­ci­onér na su­ché vlasy. Pred sa­mot­ným ap­li­ko­va­ním týchto príp­rav­kov sa uisti, že si vlasy dô­kladne opláchla a sú do­sta­točne mokré. Teplá voda na­vyše ot­vorí póry a po­môže ti umyť hlavu dô­kladne od všet­kých ne­čis­tôt.

foto: fo­re­vert­wen­ty­so­met­hings

2.Na dlhé vlasy po­uži najprv kon­di­ci­onér

Ak máš dlhé vlasy, ne­pou­ží­vaj pri ich umý­vaní ako prvý šam­pón. Ak si po oplác­hnutí na vlasy na­ne­sieš kon­di­ci­onér, po­mô­žeš svo­jim kon­če­kom. Tak­tiež ti to po­môže zvý­šiť lesk vla­sov.

3.Vlasy na­mydli hlavne pri ko­rien­koch.

Šam­pón po­tre­bu­ješ hlavne na ko­rienky. Ko­rienky vla­sov sú mlad­šie a mas­nejú o čosi viac a práve preto si za­slú­žia viac sta­rost­li­vosti a umý­va­nia.

A keďže sa blíži leto a s ním aj opa­ľo­va­nie, v tomto bode sa do­zvieš, ako ošet­riť vlasy po opa­ľo­vaní

Po dl­hom dni na slnku či na pláži by si mala po­skyt­núť tvo­jim vla­som do­ko­nalú, no jemnú sta­rost­li­vosť. Ide­ál­nymi ochran­nými pros­tried­kami, ktoré tvoje vlasy jemne ošet­rujú a zvlh­čujú sú špe­ciálne šam­póny a kon­di­ci­onéry po opa­ľo­vaní. Ob­sa­hujú prí­rodné oleje pre ešte pruž­nej­šie a lesk­lej­šie vlasy. V prí­pade, že sú kon­čeky vla­sov dl­hých vla­sov po­ško­dené, mô­žeš po­u­žiť sprej na vlasy, ktorý ošet­ruje roz­štie­pené kon­čeky. Tvoje vlasy tak budú vy­ze­rať zdravo a krásne. Dob­rou voľ­bou je tiež pod­stri­hnu­tie vla­sov cca o 1 cen­ti­me­ter po dl­hom sl­není, aby si tak za­brá­nila rozs­trap­ka­niu kon­če­kov vla­sov a tiež do­dala svo­jim vla­som po­trebný lesk.

foto: Jo­vana Ri­kalo

Komentáre