Už na prvý po­hľad vieš po­ve­dať, že nie­kto vy­ras­tal bez lásky. Vieš, títo ľu­dia, ktorí ne­dos­tali plnú lásku, sa sprá­vajú inak.

Zvonku vy­zerá všetko do­ko­nale, presne ako vo filme. Matka, otec a deti. Všetci vy­ze­rajú spo­kojne a šťastne. Otec sa vráti z práce, mama varí ve­čeru a deti do­behnú do ku­chyne za nimi. Ni­kdy by si ne­po­doz­rie­vala žiadne z detí, že je ne­šťastné. Má predsa všetko, čo chce – má kde bý­vať, je zdravé, je múdre, má do­sta­tok jedla a pi­tia. Ne­môže mu nič chý­bať! Av­šak to tak nie je.

Všimni si to dieťa. To dieťa, ktoré je pla­ché, ktoré je ti­ché a bojí sa niečo po­ve­dať. Oči mu žia­ria, má ich ako dve hviezdy, no dlho také ne­budú. Ve­čer, keď zájde do izby, po­ti­chu plače.

zdroj: Photo by Jo­el­valve on Unsp­lash.com

Pro­sím, všimni si to dieťa, lebo jeho si ni­kto ne­všíma.

S po­lo­vič­nou lás­kou pre­chá­dza ži­vo­tom. Ne­vie, aké je to, keď ho mi­lujú obi­dvaja ro­di­čia. Ono však vie, aké je to, keď ho ne­mi­luje otec.

Ako ťa ovplyvní to, keď ti je­den ro­dič ne­dáva plnú lásku? Dáš si sama pred se­bou sľub, že toto ni­kdy svojmu die­ťaťu ne­uro­bíš. Vždy sa bu­deš sna­žiť, aby sa tvoje dieťa cí­tilo mi­lo­vané. Bu­deš sa o neho zau­jí­mať. Bu­deš sa na neho pý­tať. Bu­deš s ním trá­viť veľa času. Dáš mu svoju po­zor­nosť. Uro­bíš to a dáš mu to, čo tebe tvoj otec ni­kdy ne­dal.

No prídu chvíle, kedy to bu­deš chcieť vzdať. Kedy si bu­deš ho­vo­riť, či vô­bec nie­kedy bu­deš mať deti. Veď predsa, keď ťa ne­mi­lo­val otec, ako by ťa mo­hol mi­lo­vať druhý muž? Keď ti ne­ve­del pre­ja­viť plnú lásku tvoj ro­dič, ako to môže uro­biť nie­kto, koho by si pus­tila do svojho srdca?

Chcem ti len po­ve­dať, že o sebe ni­kdy ne­po­chy­buj. Ja viem, bude to ťažké, bude to zlé a bu­deš mať ob­čas po­cit, že na­ozaj ne­bu­deš dobrá matka. No za­žila si si toho veľa, tak vieš ako bo­jo­vať so svo­jimi myš­lien­kami. Zlé myš­lienky po­šli preč, utlač ich do­zadu a ni­kdy ich ne­pri­vo­lá­vaj na­s­päť.

Možno ťa ne­mi­lo­val tak veľmi, akoby mal. No ver, že ty bu­deš mi­lo­vať až za hra­nice lásky. Mu­síš. Chceš.

Komentáre