Šperky a bi­žu­té­ria ve­dia spra­viť aj ten naj­jed­no­duchší out­fit zau­jí­ma­vým a zvi­di­teľ­nia tvoje črty. Nie­kedy stačí je­den veľký ná­ra­mok alebo ná­hr­del­ník, ktorý sa inak ozna­čuje aj ako „sta­te­ment“. Ne­ho­vo­rím o re­tiaz­kach s prí­ves­kom či mi­ni­ma­lis­tic­kých do­pl­n­koch, ale o ma­sív­nych ku­soch, vy­kla­da­ných ka­mien­kami, ktoré hneď pri­tiahnu po­zor­nosť.  Aj v tejto  ob­lasti sa dajú spra­viť pre­šľapy, preto som sa sna­žila pri­niesť nie­koľko rád, ako no­siť ta­kéto šperky, aby si vy­ze­rala čo naj­lep­šie.

Snaž sa no­se­nie vý­raz­ných ku­sov ne­pre­há­nať a ne­umiest­ňo­vať ich na tele blízko seba. Na­prí­klad veľké vi­siace ná­uš­nice a hrubé ná­ramky sú su­per kom­bi­ná­cia, ak by si si k nim ale dala ná­hr­del­ník, pô­so­bilo by to pre­pl­nene. Dô­le­žitý je tiež tvar vý­strihu, ktorý by mal po­sky­to­vať jed­no­du­chý, ni­čím ne­ru­šený zá­klad pre šperk. Naj­lepší je vý­strih do V, po­kojne však mô­žeš na­prí­klad ná­hr­del­ník za­pnúť pod go­lier ko­šele alebo na tričko. Dá­vaj po­zor, aby sa farby šperku ne­bili s far­bami a vzormi  na ob­le­čení.

Naj­ty­pic­kejší spô­sob je oz­dobný šperk spo­jiť s jed­no­fa­reb­ným ode­vom. Mne sa mo­men­tálne naj­viac pá­čia ná­hr­del­níky vý­raz­ných, až ne­óno­vých fa­rieb, zis­tila som, jasné farby blízko tváre dajú vy­nik­núť pleti a vy­tvá­rajú svieži do­jem.  Ak chceš svoju tvár zvý­raz­niť ná­uš­ni­cami, naj­väč­šiu po­zor­nosť ve­nuj správ­nemu tvaru a veľ­kosti. Mali by „se­dieť“ tvojmu typu tváre, po­dobne ako oku­liare. Ak by si ne­vyb­rala najv­hod­nej­šie, mohlo by to byť rozp­ty­ľu­júce a ne­li­cho­tiace. Zo­hľadni dĺžku a úp­ravu vla­sov ale aj množ­stvo make-upu. Pre­tože pri ta­kýchto šper­koch je všetko o rov­no­váhe. Ak máš veľký prs­teň, ne­pre­há­ňaj to s bláz­ni­vou ma­ni­kú­rou, ak by si chcela no­siť vý­razné ná­ramky, ne­vrstvi ich na seba prí­liš veľa.

Do­te­raz sme ho­vo­rili len o kla­sic­kých ty­poch šper­kov, teda ná­hr­del­ník, ná­uš­nice, ná­ra­mok. Svoj vzhľad však ale mô­žeš po­vý­šiť  vý­be­rom oz­dôb, ktoré nie sú pr­vo­plá­nové. K ta­kým patrí na­prí­klad če­lenka. Skôr, ako ma od­bi­ješ, že če­lenky no­sia len malé deti, spo­meň si na nád­herné ho­nosné pre­hliadky Dolce and Gab­bana alebo na jemné, až an­tické dia­démy od Va­len­tina.

Podľa mňa je naj­lep­ším ob­do­bím na skú­ša­nie oz­dôb tela leto. Je viac od­ha­le­nej a opá­le­nej po­kožky, ktorá priam volá po ja­ga­vých šper­koch. Na­prí­klad na ta­kej do­vo­lenke sa nám žiada no­siť veci, ktoré by sme si na seba v bežný deň ne­dali. V po­sled­nej dobe sú veľmi ob­ľú­bené rôzne re­tiazky na telo, ktoré sú zop­nuté okolo krku a pása a su­per  vy­ze­rajú na plav­kách,  alebo In­diou in­špi­ro­vané oz­doby na členky.

03

foto: brit.co

02

foto: glam­ra­dar.com

01

foto: ca­to­fas­hi­ons.com

04

foto: blog.vpfas­hion.com

05

foto: slf­fas­hion.com

 with s2 preset Processed with VSCOcam with s2 preset

foto: gyp­sy­lo­vin­light.com

07

foto: gip­sy­lo­vin­light.com

co­ver foto: tum­blr

Komentáre