Možno je rok 2016, ale v mno­hých ob­cho­doch to vy­zerá akoby si sa ocitla v de­väť­de­sia­tych alebo osem­de­sia­tych ro­koch. Ho­vo­rím o trič­kách s po­tla­čou, ktoré majú re­tro a vin­tage vzhľad. Na mno­hých sú logá roc­ko­vých ka­piel, špor­to­vých klu­bov alebo  kres­lené po­sta­vičky z det­stva. Ur­čite aj ty ne­jaké po­dobné doma máš a ak nie, skús si ho za­do­vá­žiť alebo za­lov v ma­mi­nom šat­níku. Ja jedno také od mamy mám, je na ňom San­do­kan. Ako ale ta­kéto tričká no­siť, ak sa chceš vy­hnúť vzhľadu osem­roč­ného die­ťaťa? Pra­vid­lom je ne­kom­bi­no­vať ho s po­dobne hra­vými a vtip­nými kusmi ob­le­če­nia. Práve na­opak, malo by byť prv­kom, ktorý slúži na roz­bi­tie prí­liš ele­gant­ného a upä­tého out­fitu. Ja som in­špi­rá­ciu hľa­dala v street-style a v ma­ga­zí­no­vých pho­tos­ho­otoch a vy­brala som nie­koľko spô­so­bov.

Najk­la­sic­kej­šií out­fit, aký mô­žeš zvo­liť sú rifle,  ko­žená/rif­lová bun­dička alebo ká­ro­vaná ko­šeľa. Tento štýl je nad­ča­sový a dá sa no­siť na rôzne prí­le­ži­tosti. Ak tú­žiš po ob­zvlášt­není, pri­daj vý­raznú fa­rebnú ka­belku a to­pánky. Môžu to byť  jed­no­du­ché te­nisky, ale aj ba­le­rínky alebo lo­dičky, kto­rými celý svoj vzhľad po­vý­šiš na viac ele­gantnú úro­veň. Predný okraj trička za­prav za pás no­ha­víc.01 (1)foto: le­fas­hion.com

Za­poj od­vahu a ne­boj sa tričko s po­tla­čou ob­liecť aj do práce. Ak ho do­pl­níš vý­raz­nými jed­no­fa­reb­nými kús­kami a jem­nou bi­žu­té­riou, môže do tvojho vzhľadu vniesť hra­vosť. Su­per vy­zerá na­prí­klad s no­ha­vi­co­vým kos­tý­mom.

02 (1)

foto: le­fas­hion.com

Toto tričko sa per­fektne hodí k sukni. Tá môže byť ho­ci­ja­kého strihu aj farby, vždy to bude vy­ze­rať dobre. Vy­tvor sexy si­lu­etu za po­moci úz­kej pu­zdro­vej sukne alebo ro­man­tický a žen­ský vý­zor dl­h­šou áč­ko­vou suk­ňou a veľ­kým ná­hr­del­ní­kom.

04 (1)                 03 (1)

foto: who­what­wear.com

Ďal­šia kom­bi­ná­cia, ktorú som si všimla, je tričko do­pl­nené ne­pre­hliad­nu­teľ­ným zvr­ch­ní­kom. Tým mys­lím na­prí­klad dlhý ka­bát s klo­pami, cha­ne­lov­ské sako… Podľa mňa naj­lep­šie vy­zerá s ko­žu­ši­no­vým ka­bá­ti­kom či ves­tou. Na spo­jení lu­xusne pô­so­bia­ceho ka­bátu a oby­čaj­ného trička je niečo bo­hém­ske, a preto sa ne­ču­du­jem, že tento štýl ob­ľu­bujú blo­geri alebo na­prí­klad mo­delky.

06            08
foto: ma­riec­laire.co.uk, sty­le­cas­ter.com
co­ver foto: who­what­wear.com

 

 

 

 

Komentáre