Mo­ka­síny sú uni­ver­zálny kú­sok, ktorý je opäť trendy! Je pred nami po­merne teplá je­seň a preto by bola škoda ne­no­siť po­hodlné, no dobre vy­ze­ra­júce mo­ka­síny, v kto­rých za­žia­riš, no udr­žíš si aj svoju kom­fortnú zónu.

Mo­ka­síny sú kla­sika, ktorá ni­kdy ne­vyjde z módy. Ešte ne­dávno však tieto to­pánky pat­rili do to­pán­kov­ní­kov ľudí, ktorí dá­vali pred­nosť kva­lite a po­hod­liu pred mód­nymi vý­strel­kami. Ak ich zvo­líš k dob­rému kos­týmu, môžu tak­tiež na­hra­diť úlohu lo­di­čiek. Ak si mi­ni­ma­lis­tka a ne­cí­tiš sa kom­for­tne v sý­tych far­bách, roz­hodne zvoľ mo­ka­síny čier­nej alebo bé­žo­vej farby. Ak však rada expe­ri­men­tu­ješ, na vý­ber máš čer­vené, modré alebo do­konca aj biele mo­ka­síny.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Mo­ka­síny sú ľahko kom­bi­no­va­teľný kú­sok, ktorý je na­ozaj vhodný na každú prí­le­ži­tosť. Do­ko­nale sadnú k skrá­te­ným no­ha­vi­ciam, džín­som a šort­kám. Je jedno, či ich vy­uži­ješ na jar, leto alebo je­seň, sú skrátka po­hodlné a skom­bi­nu­ješ ich aj ku svet­rom alebo ku blúz­kam. Tento kú­sok vy­zerá dobre na vy­so­kých i níz­kych diev­ča­tách a že­nách, a tak­tiež je jedno, či dá­vaš pred­nosť špor­to­vému alebo ele­gant­nému štýlu. Ne­mu­síš sa báť ani out­fitu v pán­skom štýle, kde ti mo­ka­síny roz­hodne ne­uš­ko­dia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre