Ko­šeľa na gom­bíky sa často radí ku ku­som odevu, ktoré sa po­va­žujú za kla­siku, a ktoré by v šat­níku ne­mali chý­bať žiad­nej žene. Väč­ši­nou sa spája s pra­cov­ným bu­si­ness štý­lom, je ale veľa mož­ností, ako ju no­siť na­prí­klad do školy alebo na voľný čas. His­tó­ria pre­ni­ka­nia ko­šele do bež­nej módy je zau­jí­mavá. Už od stre­do­veku muži aj ženy no­sili dl­hší za­pí­nací spodný odev bez go­liera. V 19. sto­ročí sa stala sú­čas­ťou špor­to­vého sveta– hráči póla no­sili ko­šeľu tzv. oxford­ského typu s vy­hr­nu­tými ru­kávmi. Ne­skôr sa za­čali ko­šele, ako aj iný odev,  vy­rá­bať ma­sovo, boli na ne pri­dané vrecká a zís­kali si ob­ľubu mu­žov aj žien.01

foto: chic­to­pia

Ko­šeľa + rifle

Je to stará známa kla­sika. K to­muto štýlu sa ho­dia ba­le­rínky, lo­dičky aj te­nisky. Ne­boj sa a po­kojne si ku ko­šeli ob­leč bo­yf­riend je­ans. Ak pri­dáš veľa šper­kov a opätky, bu­deš pô­so­biť su­per žen­sky. Spodné gom­bíky mô­žeš ne­chať ro­zo­pnuté alebo zvia­zať cípy do uzla.

02

foto: glam­ra­dar

Ko­šeľa + sukňa

Za­prav spo­dok ko­šele do akej­koľ­vek sukne –krát­kej, dl­hej, úz­kej, áč­ko­vej…Ta­kýto out­fit pô­sobí upra­vene, ale nie upäto. Tiež pri­stane rôz­nym ve­ko­vým sku­pi­nám a ty­pom po­stavy. Do­pl­n­kom sa me­dze ne­kladú, pri­daj vý­razný opa­sok  pre zvý­raz­ne­nie pása,  alebo uviaž pod go­lier mašľu,  ako pri­po­mienku pán­skeho štýlu.

03

foto: blog­lo­vin

Ko­šeľa + sve­ter

Biela ko­šeľa – ide­álna pre vrstve­nie. Ob­leč si na ňu sve­ter, ne­chaj dvi­hnutý go­lier a vy­hrň man­žety. Ďal­ším tren­dom pre od­váž­nej­šie  je crop­ped sve­ter.

04

foto: justt­he­de­sign

Ko­še­ľové šaty

Ide o ko­šeľu, ktorá je pre­dĺžená na­toľko, aby sa dala po­va­žo­važ za šaty. Často ich pre­dá­vajú s opas­kom na uvä­zo­va­nie.  Je na nich niečo sexy – na no­si­teľke vy­vo­lá­vajú do­jem par­tne­ro­vej ko­šele. Pri­daj ex­tra se­xe­píl ko­že­nou bun­dič­kou a roz­pus­te­nými vlasmi

Na čo mys­lieť pri kúpe? Ako pri všet­kých zá­klad­ných kús­koch šat­níka, aj pri ko­šeli skús in­ves­to­vať do jed­néj kva­lit­nej­šej. Ne­za­bú­daj ani na farbu a ma­te­riál – za­tiaľ čo biela je kla­sika, ak chceš, aby tvoj štýl bol viac le­žérny, vhodný na bežný deň, skús pas­te­lovú alebo de­ni­movú va­riantu.

 

Komentáre