Hrajú sa na ne­prí­stupné, no často za túto masku skrý­vajú len skla­ma­nie z pre­doš­lých vzťa­hov. Čo však spra­viť, ak práve o ta­kéto dievča máš zá­u­jem? Tu je nie­koľko rád.

Oči sú brá­nou do duše

A v tomto prí­pade to platí o to viac.  Ne­do­stupné diev­čatá majú často strach z toho, že by do ich ži­vota malo vstú­piť opačné po­hla­vie. Mnoho z vecí, ktoré by chceli po­ve­dať, ne­chá­vajú vi­sieť vo vzdu­chu, cie­lene sa vy­hý­bajú  zá­sad­ným roz­hod­nu­tiam o mož­ných bu­dú­cich vzťa­hoch. No aj tú naj­sil­nej­šiu po­vahu do­káže pre­lo­miť úp­rim­nosť. Jej oči kla­mať ne­budú a ona vie, že ani tie tvoje. Daj jej pro­stred­níc­tvom oč­ného kon­taktu jasne na­javo, že ti môže ve­riť.

elitedaily-dejan-ristovski-couple-by-lake-800x400

Často krát ne­ver­bálne pre­javy pre­sved­čia dru­hého člo­veka viac, ako prázdne slová.  Každé dievča či žena po­tre­buje cí­tiť, že ti môže po­ve­dať úplne všetko. Zá­ro­veň však nechce byť do ni­čoho tla­čená na­silu. Preto od­hliad­nuc od toho, či je deň alebo noc, ukáž jej, že si tu pre ňu. V správ­nej chvíli stačí je­den hl­boký po­hľad aby po­cho­pila, že už nie je len skla­ma­nou že­nou, ale že si za­slúži byť ľú­bená.

Ruka v ruk(áv)e 

Všetky mi­lujú do­tyky. A nie­len tie, kto­rými ju ob­da­ru­ješ v po­steli. Naj­väč­šie kúzlo majú tie ne­ča­kané. Chyť ju za ruku keď krá­čate po ulici alebo se­díte v ka­viarni. Vy­hľa­daj jej po­kožku, keď  zba­dáš, že nie je vo svo­jej koži.  Ak po­cíti, že jej prí­tom­nosť vní­maš a vy­ža­du­ješ,  bude si to vá­žiť.

Rov­nako to platí aj o boz­koch. Či sú to krátke pusy alebo dlhé, váš­nivé bozky, cestu k srdcu tvo­jej vy­sní­va­nej ti ur­čite skrá­tia. Je to ro­man­tické, je to sexy a hlavne účinné. Diev­čatá po­va­žujú boz­ká­va­nie za jednu z ich na­job­ľú­be­nej­ších fo­riem pre­do­hry. Preto jej aj touto ces­tou mô­žeš uká­zať, čo všetko ju s te­bou čaká. Ani pri boz­ká­vaní však ne­sús­treď všetku po­zor­nosť len na pery. Za­hľaď sa jej do očí, prejdi je prs­tami po líc­nej kosti či za­hrabni do vla­sov. Uká­žeš tak, ako veľmi ti zá­leží na tom, aby sa cí­tila prí­jemne.

elite-daily-daring-wanderer-dating-800x400

Ne­chaj sa viesť

Ženy a diev­čatá mi­lujú cí­tiť sa vo ve­dení. Keď veci ro­bia až vtedy, keď chcú. Sú eman­ci­po­vané a podľa toho sa predsa mu­sia sprá­vať. Preto ju ni­kdy k ni­čomu ne­tlač. Mohla by sa zľak­núť alebo sa cí­tiť do nie­čoho nú­tená. Ne­chaj ju, nech je pre­sun z méty na métu  as­poň na­oko ini­ci­ovaný ňou. Ne­pres­tá­vaj byť tr­pez­livý, krô­čik po krô­čiku sa tak do­pra­cu­ješ k po­zi­tív­nemu vý­sledku.

Sú silné a ne­zá­vislé. No nie­kde vnútri stále plné skla­ma­nia. Ak však po­cíti, že sto­jíš za ňou a že je pre teba vý­ni­močná, stane sa z nej presne taká žena, akú si v nej vi­del. Bu­deš prek­va­pený, no aj od tých na­jos­trej­ších hrán sa po­stupne dá do­pra­co­vať k po­kožke cit­li­vej na každý tvoj do­tyk.

zdroj fo­to­gra­fií: eli­te­daily

Komentáre