Mnohé z nás sa ur­čite sna­žia mať svoj in­te­riér na­di­zaj­no­vaný do naj­men­ších de­tai­lov tak, aby bol čo na­jú­tul­nejší a najk­rajší. Sa­moz­rejme, že pulty ob­cho­dov zdo­bia rôzne de­ko­rá­cie a ma­lič­kosti, ktoré to do­kážu do­cie­liť, no ja ti po­nú­kam nové, eko­lo­gic­kej­šie a ča­sto­krát aj kraj­šie rie­še­nie, ako si svoj byt nie len sprí­jem­niť, ale aj ob­zvlášt­niť. Je nim práve vy­uži­tie ze­le­ných rast­lín, ktoré sú väč­ši­nou jed­no­du­ché na údržbu a majú via­cero ďal­ších vý­hod!

Nie len, že čis­tia a zvlh­čujú vzduch, ale aj sprí­jem­ňujú in­te­riér a po­hl­cujú to­xíny. Na­vyše s oby­čaj­nou iz­bou do­kážu na­ro­biť na­ozaj divy! V pries­tore do­kážu zau­jať a vy­pl­niť prázdne miesto. Dajú sa vy­užiť nie len v spálni a obý­vačke, ale po no­vom aj v v kú­peľni či v ku­chyni. Ak ťa všetky tieto po­zi­tíva zau­jali, ne­vá­haj a za­do­váž si rôzne druhy rast­lín, ktoré mô­žeš na­vyše ďa­lej pre­sá­dzať a zväč­šo­vať si svoju zbierku. In­špi­rá­ciu na krásne druhy rast­lín a ich umiest­ne­nie v pries­tore ti po­nú­kam na ob­ráz­koch niž­šie.

Spálňa   Obý­vačka

Ku­chyňa

V ku­chyni mô­žeš ok­rem bež­ných iz­bo­vých rast­lín vy­užiť aj by­linky, ktoré budú nie len es­te­tic­kou, ale aj prak­tic­kou zá­le­ži­tos­ťou.

Kú­pelňa 

Dú­fam, že ťa táto ga­lé­ria ob­ráz­kov in­špi­ro­vala a už te­raz máš v hlave aký druh no­vej rast­linky si za­do­vá­žiš a kde ho umiest­niš. Je cel­kom možné, že sa ti čaro ze­le­ných rast­lín za­páči a po­maly sa z toho stane zá­vis­losť, ktorá v tomto prí­pade, ne­bude na škodu.

Komentáre