Bol tu nie­kedy te­le­vízny cha­rak­ter, ktorý by nás učil viac ako Car­rie Brads­haw ? Se­riál a sé­ria fil­mov Sex & The City alebo Sex v meste ne­bola iba show na HBO, bol to náš ma­nuál lásky, ži­vota a vý­beru tých správ­nych to­pá­nok. Na po­česť úžas­nej he­rečky, ktorá vy­tvo­rila kul­tovú po­stavu a stala sa mód­nou iko­nou, Sa­rah Jes­sica Par­ker, si poďme te­raz po­spo­mí­nať na jej kul­tové out­fity, ktoré ma na­učili vní­mať módu ako ume­nie, pri­niesli do môjho ži­vota mnoho in­špi­ráce, ale hlavne ma na­učili ako sa ob­lie­kať za kaž­dých okol­ností štý­lovo.

carria bag                                                                       Foto : we­he­ar­tit.com

 

                                                     14 lek­cií štýlu Car­rie Brads­haw

 1. Správna taška môže vy­tvo­riť out­fit

“Lopty sú pre mu­žov a tašky pre ženy. Je to len malá taška, ale bez nej by sme sa na ulici cí­tili ako nahé.”  S týmto tvr­de­ním ab­so­lútne sú­hla­sím, po­kiaľ ne­mám pri sebe tú správnu ka­belku alebo tašku, pre­stá­vam sa cí­tiť ako dievča. Po­kiaľ vy­be­rieš tú správnu, out­fit je na svete. Koľ­ko­krát stačí do­la­diť len jed­no­du­ché kúsky a žia­riš.

bag

                                                                            Foto : we­he­ar­tit.com

2. Ni­kdy ne­o­spra­vedl­ňuj svoju „chuť“ – po­kiaľ sa chceš na­ho­diť napr. do Mc­Do­nald’s tak to urob

Ni­kdy by si si ne­mala odo­pie­rať veci, na ktoré máš chuť. Ak si chceš dať cez deň tma­vo­čer­vený rúž po­kojne to urob, aj keď je ur­čený na ve­černé no­se­nie. Žiadne pra­vidlá ne­exis­tujú a aj to nás učí Car­rie.main.original.640x0c

                                                                            Foto : posh24.com

3. Tvoj šat­ník sa ráta ako ma­je­tok

„Svoje pe­niaze mám rada presne tam, kde sa na ne mô­žem po­ze­rať. Za­ve­sené v mo­jom šat­níku.“  Každá z nás túži mať šat­ník ako Car­rie. Aj keď bola Car­rie pre­sťa­ho­vaná, vždy sa rada vra­cala do svojho bytu, aby mohla trá­viť čas vo svo­jom krá­ľov­stve. O ten náš by sme sa mali sta­rať, bu­do­vať ho a pre­mení sa na ten naj­cen­nejší ma­je­tok. Aj keď možno ne­máš doma toľko pries­toru, pekne si uprav napr. svoju skriňu nech v nej máš pre­hľad, a vždy vieš, kde čo máš.

largeee

                                                                  Foto : we­he­ar­tit.com

4. To­pánky ťa uro­bia šťast­nou rov­nako ako muž

„Je na­ozaj ťažké krá­čať v to­pán­kach sin­gle ženy, preto nie­kedy po­tre­bu­ješ na­ozaj špe­ciálne.“

O tom, že to­pánky nás ve­dia uro­biť sku­točne šťast­nými, by mohla roz­prá­vať každá z nás. Šťas­tie si za pe­niaze kú­piť ne­mô­žeš, ale mô­žeš si predsa kú­piť to­pánky. Nie je to to isté ? To­pánky ako liek na všetko. Daj žene tie správne to­pánky a ona do­byje svet.

large

                                                                     Foto : we­he­ar­tit.com

5. Beh na vý­pre­daj sa po­číta ako cvi­če­nie

main.original.640x0

                                                             Foto : the-high-so­ciety.com

„Shop­ping is my car­dio.“  Čo ci­tát, to perla Car­rie. Náv­števa fitka sa dá úplne v po­hode po­rov­nať s náv­šte­vou ob­chod­ného cen­tra. Lie­tať z ob­chodu do ob­chodu, z ka­bínky do ka­bínky, ma vie vždy to­tálne vy­šťa­viť. Ale na dru­hej strane, je to jedna z mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších čin­ností.

6. Čím vyš­šie to­pánky, tým bliž­šie do neba

heaven carrie

                                                                           Foto : we­he­ar­tit.com

Pod­pätky. Vy­soké. Pro­sím. Až do neba..

7. Trendy sú pr­chavé, pria­teľky sú tu navždy

brunch

                                                                          Foto : you­tube.com

„Ho­vorí sa, že nič ne­trvá na­veky. Sny sa me­nia, trendy pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú, ale pria­teľ­stvo, ni­kdy ne­vyjde z módy…“ Mať 4 ka­má­ratky, ktoré be­rieš ako svoju ro­dinu, je v tejto dobe sku­toč­ným po­kla­dom.

8. Ni­kdy sa ne­o­spra­vedl­ňuj za ne­kon­venčný vý­ber out­fitu.

nekon

                                                               Foto : ma­riec­laire.co.uk

„Ne­mala by si obe­to­vať to kým si len preto, že s tým má nie­kto iný prob­lém.“

Sex v meste ma na­učil presne toto. V New Yorku je móda ne­kon­venč­nej­šia a ľu­dia do­kážu pri­jať in­di­vi­du­alitu v móde pri­ro­dzene. Na Slo­ven­sku je to síce hor­šie, ale aj tak by sme sa ne­mali obe­to­vať na úkor ná­zoru dru­hých, mali by no­siť si to čo chceme 😉 . Je to len se­riál, ale môže byť pre teba veľ­kou in­špi­rá­ciou, tak ako pre mňa.

9.  Ten pravý stojí za ča­ka­nie 

mr big                                                                  Foto : we­he­ar­tit.com

„Vzťah je ako šaty – ak ti ne­sedí per­fektne je to ka­ta­strofa.“ Ju­liette B, Sex & The City

Spolu a od seba. Stále do­okola. Vieme ako to vo vzťahu Car­rie a Pána Bož­ského bolo. Mohli mať obaja ako­koľ­vek dobré vzťahy, niečo im vždy chý­balo a na­ko­niec sa k sebe vrá­tili. Chý­bali si na­vzá­jom. Tí praví majú byť spolu, a tak si po­čkaj aj ty na svojho Pána Bož­ského, ku kto­rému bu­deš nú­tená sa stále vra­cať, až na­ko­niec skon­číte spolu. Na­veky.

10. Di­zaj­nér­ske ná­lepky ? Áno. Po­su­dzo­va­cie ná­lepky?  Nie.

„Nie­ktoré ná­lepky je lep­šie ne­chať v skrini.“

smoking carrie

                                                                  Foto: we­he­ar­tit.com

11. Ni­kdy ne­buď na­toľko za­nep­ráz­dnená, aby si sa ne­stihla dobre ob­liecť

dressup

                                                                Foto : ma­riec­laire.co.uk
Je jedno ako veľmi sa po­náh­ľaš a ne­stí­haš, toto mu­síš sti­hnúť na­ozaj vždy.

 

12. Kle­sa­júci ná­hr­del­ník je skvelá vec na zvý­raz­ne­nie tvojho de­koltu

dekolt

                                                         Foto : ma­riec­laire.co.uk

13. Vezmi svoju nočnú bie­li­zeň do mesta, kde môže byť lep­šie oce­nená

lingerie

                                                         Foto : http://she­gots­tyle.virb.com

Kto tvrdí, že nočná bie­li­zeň je ur­čená na spa­nie? Raz za čas skús vy­skú­šať niečo ne­tra­dičné. Ako na­prí­klad nočnú bie­li­zeň do ulíc a po­dobne. Vieme ako to bolo s Car­rie a jej out­fi­tom z au­to­busu, no nie ?

 

14. Kla­sické prúžky sú vždy v štýle

stripe

                                                                    Foto : the­fas­hi­ons­pot.com

Dú­fam, že ťa štýl Car­rie Brads­haw, a at­mo­sféra NYC oslo­vila a ne­cháš sa in­špi­ro­vať. Sex v meste je kla­sika, ktorá nás vždy chytí za srdce prí­be­hom, spô­sobí žiar­li­vosť pri po­hľade na všetky tie to­pánky a hlavne v nás vzbudí túžbu byť ako Car­rie a jej ka­ma­rátky, pre­tože sú úžasné ! Buďme ako ony. Mi­lujme módu, New York a ži­vot.

 

Zdroj : http://www.who­what­wear.co.uk

 

Komentáre