Pra­covný po­ho­vor so se­bou pri­náša mnoho stre­sov. Je po­trebné, aby si sa na neho po­riadne pri­pra­vila, no bo­haté ve­do­mosti a skú­se­nosti nie sú tvo­jím je­di­ným po­moc­ní­kom na ceste k vy­sní­va­nej po­zí­cií. Rov­nako dô­le­žitý je prvý do­jem, ktorý vy­tvá­raš aj pro­stred­níc­tvom ob­le­če­nia. Out­fit, ktorý si na pra­covný po­ho­vor ob­le­čieš, by si preto roz­hodne ne­mala pod­ce­ňo­vať.

Ak ne­ve­ríš vo svoje schop­nosti, je fajn po­ra­diť sa s od­bor­ní­kom. Ja som sa vy­brala do ná­kup­ného cen­tra a pop­ro­sila som sty­lis­tov v rôz­nych ob­cho­doch, aby mi zo­sta­vili out­fit na pra­covný po­ho­vor v bu­si­ness štýle, a to podľa ich vlast­ných pred­stáv, bez ohľadu na moje pre­fe­ren­cie. Ako si sty­listi s touto úlo­hou po­ra­dili?

Ko­ton

Najprv som nav­ští­vila pre­dajňu mód­nej značky Ko­ton. Čiernu a bielu oži­vila lo­so­sová blúzka, ktorá out­fitu do­dala jem­nosť. Keďže od­ha­lené ra­mená na po­ho­vor ne­pat­ria, slečna mi vy­brala biele sako, av­šak bolo po­sledné, na­vyše o dve čísla väč­šie, takže ho na fotke rad­šej dr­žím v ru­kách. Ot­vo­re­nej špičke by sme sa mali vy­hnúť. Osobne by som si ta­kéto san­dále na pra­covný po­ho­vor ne­obula, pre­tože si­lonky sú sú­čas­ťou dress codu, teda v prí­pade, ak si vy­be­rieme šaty, alebo sukňu. Pri­zná­vam, si­lonky na fotke ob­le­čené mám, už len z čisto hy­gie­nic­kých dô­vo­dov, takže ma za ne, pro­sím, ne­uka­me­ňujte.

IMG_20160731_205859_988

Ca­maieu

Na­sle­do­vala pre­dajňa značky Ca­maieu. Spo­čiatku som mala z tejto fa­reb­nej kom­bi­ná­cie tro­chu obavy, aj keď po ob­le­čení som bola cel­kom milo prek­va­pená. Na­priek tomu by som si asi tento out­fit priamo na pra­covný po­ho­vor ne­ob­liekla, ale na bežný pra­covný deň by bol ne­po­chybne veľmi svieži a prí­jemný.

IMG_20160731_210107_713

Mo­tivi

Mo­jou ďal­šou za­stáv­kou bola pre­dajňa Mo­tivi. Kla­sické čierne no­ha­vice a biela ko­šeľa, do­pl­nená zau­jí­ma­vou broš­ňou, to je ne­smr­teľná kom­bi­ná­cia. Bo­hu­žiaľ, v pre­dajni mo­men­tálne ne­mali žiadnu vhodnú ka­belku či žiadne vhodné to­pánky (na fotke mám obuté svoje), takže out­fit nie je úplne do­tia­hnutý. Ne­smiem za­bud­núť, že slečna sa sku­točne sna­žila, rov­nako aj slečna v pr­vej pre­dajni, av­šak obe boli li­mi­to­vané sor­ti­men­tom. Nuž, vy­brať si celý out­fit v len v jed­nom ob­chode môže byť nie­kedy sku­točne ná­ročné.

IMG_20160731_205741_014

Re­ser­ved

Na­ko­niec som za­ví­tala do pre­dajne Re­ser­ved. Čierno-biele áč­kové šaty, jed­no­du­ché sako, bu­si­ness taška a ele­gantné lo­dičky. Na nie­koho to môže pô­so­biť usadlo, no mys­lím, že by som tým nič ne­po­ka­zila. Túto kom­bi­ná­ciu po­va­žu­jem za naj­vy­da­re­nej­šiu spo­me­dzi všet­kých, cí­tila som sa v nej naj­lep­šie. Stačí už len zop­núť moje ne­pos­lušné vlasy a hurá na po­ho­vor!

IMG_20160731_205758_705

Síce ne­viem či tento od­kaz diev­čatá nájdu, ale chcela by som všet­kým zain­te­re­so­va­ným po­ďa­ko­vať za ich sku­točne ús­tre­tový prí­stup. Veľké ďa­ku­jem patrí aj mo­jej fo­to­grafke, Eliške.

Tak čo, ktorý out­fit by si si zvo­lila ty?

ti­tulná foto: flickr.com
os­tatné foto: au­torka

Komentáre