Naj­viac na svete ne­ná­vi­dím byť bez­moc­nou. Naj­viac na svete si pra­jem, aby som ťa ni­kdy ne­mu­sela spoz­nať. Ni­kdy by som ne­po­cí­tila také po­ní­že­nie a skla­ma­nie. Ni­kdy v ži­vote by som o sebe takto ne­po­chy­bo­vala ako te­raz. Úplne si ma od­rov­nal, udu­pal naj­viac ako sa len dalo.

Sa­mej seba sa mu­sím pý­tať, či mám vô­bec cennú hod­notu ako žena

Tak veľmi si sa mi do­stal do ce­lého tela, pod kožu, do žíl, do srdca a do mo­jich myš­lie­nok. Mu­sím na teba mys­lieť, aj keď to tak veľmi nech­cem. Ne­us­tále si pri­po­mí­nam, aké to bolo. Aké by to predsa len bolo, keby si ne­bol taký hlúpy a mi­lo­val ma sku­točne a vrúcne, ako muž mi­luje ženu a žena muža.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Tak veľmi chcem vi­dieť našu spo­ločnú bu­dúc­nosť

Ve­rila som všet­kým roz­práv­kam, ktoré si mi na­roz­prá­val. Už som si za­čí­nala mys­lieť, že si pre mňa schopný uro­biť čo­koľ­vek. Že sa do­ká­žeš vzdať toho, čo je pre teba dô­le­žité, len aby si bol so mnou.

Tak silno si sa o mňa zau­jí­mal a dá­val mi na­javo svoje úmysly. Mys­lela som si, že to spolu po­tiah­neme už navždy, ale opak bol prav­dou. Chcel si ma len vy­užiť. Chcel si sa so mnou len za­hrať akúsi trápnu hru a po­tom sa ma zba­viť.

Keby niet chvíľ, kedy si sa mi ne­oz­val a ne­dal o sebe nič ve­dieť, ni­kdy by som ťa ne­za­čala vní­mať s ot­vo­re­nou mys­ľou. Keď som ti na­pí­sala, cí­tila som sa ako ten naj­horší člo­vek na svete. Akoby som ťa len ob­ťa­žo­vala svo­jou prí­tom­nos­ťou. Ni­kdy ni­komu ne­pra­jem tento po­cit zby­toč­nosti.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Ne­vieš si ani len pred­sta­viť, ako zle som sa cí­tila. Myš­lien­kami som blú­dila k tým krás­nym chví­ľam, ktoré sme spolu pre­žili. Pre­hrá­vala som si všetko to pekné, čo si mi po­ve­dal. Všetko to krásne a oča­ru­júce, čo sa mi pri tebe do­stá­valo. Ako si ma boz­ká­val na moje vlhké pery, ako si si ma pri­vi­nul bliž­šie a ob­jal. Ako som sa pri tebe cí­tila chrá­nená a pre iného ne­do­stupná. Tak veľmi som v NÁS chcela ve­riť. Tak veľmi som s te­bou chcela pre­žiť krásnu bu­dúc­nosť.

Ale buďme re­a­listi. Ty už nie si ten, čo si bý­val. Už si nie­kto úplne iný. Pre chvíľ­kové uspo­ko­je­nie si bol schopný toľ­kej pre­tvárky. Áno, ub­lí­žili ti v mi­nu­losti, ja to chá­pem, ale čo si mys­líš, že si je­diný, kto­rému bolo ukriv­dené? Tiež som pre­šla skla­ma­ním a od­miet­nu­tím, ale bola som ochotná ot­vo­riť sa ti ce­lou mo­jou du­šou. Bola som ochotná spra­viť všetko, len a len kvôli nám.

Ale ty si to všetko za­ho­dil len preto, že som nech­cela byť tvo­jou na pár nocí. Ale vieš čo? Pre­šlo už toľko času, že je­diné, čo k tebe mô­žem cí­tiť, je ne­ná­visť. Tak dú­fam, že sa ti žije dobre s týmto ve­do­mím.

Si ten naj­väčší zba­be­lec!

Komentáre