Di­éta je pre mňa sy­no­ny­mum pre dep­re­siu. Keď vi­dím po in­ter­ne­toch tie ob­rázky žien s ja­bl­kom v jed­nej a ko­lá­čom v dru­hej ruke, pred­sta­vu­jem si po­malé plá­va­nie v slad­kej pl­nke.

Asi žiadna di­éta u mňa ne­bola úspešná, až kým som ne­bola na do­vo­lenke v Grécku a ob­ja­vila svoju novú vá­šeň – ku­chyňu Stre­do­zem­ného mora. Ani by som to ne­naz­vala di­é­tou a to je na tom to naj­lep­šie – veď sa len stra­vu­ješ tak, ako to mi­lu­ješ a nad ni­čím ne­pre­mýš­ľaš.

Ku­chyňa Stre­do­zem­ného mora má toľko zdra­vých kom­po­nen­tov, ako má­lo­ktorá iná na svete. Je v nej veľa ovo­cia, ze­le­niny, biel­ko­vín a zdra­vých tu­kov. A ako gré­kyňa sa na­ozaj mô­žeš stra­vo­vať po­dobne bez toho, aby si si mu­sela pri­plá­cať za le­tenku.

Ako teda na to?

  • Žiadne kek­síky a hlú­posti, ako „sva­činku“ zvoľ oriešky a se­mienka. Sú ľahké, za­sý­tia a ob­sa­hujú ko­pec biel­ko­vín, zdra­vých tu­kov, vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov. Inou al­ter­na­tí­vou na snack je ze­le­nina – vy­skú­šaj kom­bi­ná­ciu raj­či­niek, hum­musu a ka­rotky.
  • Ne­boj sa mlieč­nych vý­rob­kov. Veľa mo­der­ných diét bo­juje proti mlieč­nym vý­rob­kom. Zby­točne, veď ob­sa­hujú toľko biel­ko­vín. Mo­jim fa­vo­ri­tom je grécky jo­gurt s bo­bu­ľo­vým ovo­cím, gra­no­lou a mand­lami.
  • Ryby. Na­bité biel­ko­vi­nami a zdra­vými omega-3 ky­se­li­nami. Na Slo­ven­sku ne­dos­ta­neš čerstvo ulo­venú rybu zo Stre­do­zem­ného mora, no ryby z niž­ším ob­sa­hom so­díka ako tu­niak či lo­sos sú vy­ni­ka­jú­cou al­ter­na­tí­vou.
  • Naj­sil­nej­šou strán­kou tejto ku­chyne sú práve zdravé tuky. Oli­vový olej, oli­vový olej všade tam, kde je to možné. Už som spo­mí­nala, že moja dcéra sa bude vo­lať Olí­via?

foto: Lu­mina

Komentáre