Jesť zdravo je tak fi­nančne ná­ročné!!! BL­BOSŤ! V sku­toč­nosti je zdravý ži­votný štýl možno omnoho lac­nejší, než si si do­te­raz mys­lela. Aku­rát my si ho vy­tvá­rame ta­kým zlo­ži­tým.

Zdravý ži­votný štýl si vždy spá­jame s fi­nan­ciami, pre­tože tie mo­men­tálne hýbu sve­tom. Mnoho ľudí má mylné dom­nienky, že jesť zdravo je jed­no­du­ché drahé. Ak ne­máš pe­niaze, tak sa do toho ani ne­púš­ťaj a po­dobne. Ale to tak vô­bec nie je. My ťa pre­sved­číme tom, že zdravo stra­vo­vať sa dá aj za lacný pe­niaz, tak sa dí­vaj.

Pri­pra­vuj si jedlo doma

Za­čať ma­lými krô­čikmi mô­žeš aj vďaka to­muto. Vieme, že možno práve ty ne­máš toho času cez deň toľko, aby si si ešte pri­pra­vila aj jedlo na na­sle­du­júci deň. No ne­za­be­rie ti to viac, ako 30 mi­nút z dňa. Na­prí­klad tú ovocnú šťavu, ktorú si dáš po ceste do práce za 4 Eurá, si mô­žeš po­kojne spra­viť aj v po­hodlí do­mova za zlo­mok ceny.

zdroj: www.unsp­lash.com

Le­táky sú ka­ma­rát

Možno to bude znieť divne a v hlave si pred­sta­víš ženu – plá­no­vačku v ob­klo­pení le­tá­kov, ale uvi­díš, že ne­skôr sa ti to za­páči. Nič nie je lep­šie pre teba aj tvoju pe­ňa­ženku, než na­ku­po­vať v ak­ciách. Nie­len, že sú po­tra­viny lac­nej­šie, ale v prí­pade oco­via či ze­le­niny sú hlavne zrelé. Preto si urob mapku ob­cho­dov, ktoré nav­ští­viš pre ur­čité po­tra­viny. Mô­žeš to na­ko­niec brať aj ako zá­bavu – lov na jedlo!

Ne­vy­ha­dzuj, zmra­zuj

Mnoho z nás má ten­den­ciu ku­po­vať všetko čerstvé či už ho­vo­ríme o ovocí, pe­čive alebo iných po­tra­vi­nách. Av­šak za­bú­dame, že po­stupne pod­lie­hajú skaze. Preto, na­miesto toho, aby si ne­chala tie ba­nány zhniť alebo tie ce­re­álne kai­serky stvrd­núť a sples­ni­vieť, skús ich dať za­mra­ziť.

zdroj: www.unsp­lash.com

Re­klamné triky ťa obe­rajú o pe­niaze

Ne­za­budni na to! Sku­točne po­tre­bu­ješ ten 180 g pro­te­ínový jo­gurt, za 0,89 €, ktorý má do­konca menší po­diel biel­ko­vín ako 250 g od­tuč­nený tva­roh za 0,49 €? Mysli eko­no­micky a ne­ne­chaj sa na­chy­tať. Mnoho po­tra­vín zrovna oba­lom klame. Preto sa drž zá­klad­ných po­tra­vín a ne­špe­ku­luj s rôz­nymi po­lo­to­varmi, ktoré ťa stoja pod­statne viac ako kla­sické po­tra­viny.

Komentáre