Už to zďa­leka nie je len couch­sur­fing, vďaka kto­rému sa mô­žeš uby­to­vať úplne zdarma. Po pár kli­koch si mô­žeš za­bez­pe­čiť uby­to­va­nie s pri­da­nou hod­no­tou, ktorú ti žia­den ho­tel nepo­núkne.

Či už sa nám to páči alebo nie, pri dlho­do­bom, ale aj krát­ko­do­bom ces­to­vaní, tvorí mar­kantnú časť nákla­dov práve uby­to­va­nie. Ak sa na­vyše roz­hod­neš ces­to­vať sám, môže to veľmi vý­razne za­triasť tvo­jím roz­poč­tom. Ak sa ti však po­darí okre­sať vý­davky na uby­to­va­nie, zrazu bu­deš mať mož­nosť ces­to­vať dlh­šie, lep­šie a zá­bav­nej­šie.

lKul­túra ces­to­va­nia sa za­čína čo­raz viac me­niť. Na­rastá po­čet ľudí, ktorí sa už nechcú ne­chať vo­diť za ru­čičku ces­tov­nými agen­tú­rami, za­tvá­rať sa v ume­lých re­zor­toch bez au­ten­tic­kého styku s kra­ji­nou. Ces­to­va­te­lia čo­raz viac vy­hľa­dá­vajú zá­žitky, vďaka kto­rým sa do­stanú bliž­šie k ži­votu miest­nych ľudí a ich kul­túre. Jed­no­du­cho sa sna­žia vy­branú des­ti­ná­ciu spoz­nať do hĺbky.

Toto všetko je jed­no­du­ché do­siah­nuť aj vďaka takz­va­ným  „hos­pi­ta­lity exchan­ges“, čiže vzá­jom­nému uby­to­va­niu. Tieto služby  spá­jajú ces­to­va­te­ľov s miest­nymi, ktorí ponú­kajú uby­to­va­nie u seba úplne za­darmo. Nie vždy do­sta­neš pre­zi­dent­ský apart­mán a man­žel­skú po­steľ, av­šak vždy do­predu vieš, čo ťa čaká.

Couch­sur­fing

kaucNaj­zná­mej­šia a záro­veň naj­star­šia služba s viac ako 10 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov po ce­lom svete. Re­gis­trá­cia je za­darmo. Ak však chceš mať ove­rený pro­fil, popla­tok je 20 eur. To však nie je pod­mien­kou. Väč­ši­nou ti po­stačí len nie prí­liš stručne vypl­ne­ným pro­fil a zo­pár fo­tiek. Za couch­sur­fing ni­kdy ne­pla­títe pe­niazmi. Za­darmo to však ne­bude. S hos­ti­te­ľom bu­deš zdie­ľať tvoje skú­se­nosti, osob­nosť a kul­túru

Trus­ted­Hou­se­sit­ters

trustVy­skú­šaj hou­se­sit­ting. Čo to zna­mená? Veľa ľudí ces­tuje, no doma mu­sia ne­chá­vať svo­jich domá­cich milá­či­kov. A preto je tu hou­se­sit­ting. Mô­žeš vďaka nemu vy­ces­to­vať na dlh­šiu dobu, na­učiť sa cu­dzí ja­zyk a do­konca si aj niečo zaro­biť. Tento spô­sob uby­to­va­nia pri­tom nie je vý­lučne len pre nomá­dov.

Strá­žiť dom a zvie­ratá sa dá cez ví­kend, na týž­deň ale aj na pol roka. Všetky plat­formy hou­se­sit­tingu sú spo­plat­nené od 20 – 50 eur, čo je však za­ned­ba­teľná čias­tka, ak si pred­sta­víš, koľko mô­žeš ušet­riť na uby­to­vaní. Trus­ted­Hou­se­sit­ters je jedna zo slu­žieb s naj­šir­ším výbe­rom. Mô­žeš tu nájsť po­nuky z veľ­kej časti Európy, UK, USA, Ka­nady ale aj Aus­trá­lie.

Ho­me­fo­re­xchange.com

Ak máš vlastné uby­to­va­nie, mô­žeš si skú­siť na ur­čitú dobu vyme­niť tvoj byt alebo dom s člo­ve­kom na­prí­klad z Grécka, Fran­cúz­ska alebo iných kra­jín. Sa­moz­rejme, je tu pri­ro­dzený strach z toho po­skyt­núť svoj do­mov nie­komu cu­dziemu. Av­šak malo by tu ísť o vzá­jomnú dô­veru. Tak ako ti dôve­ruje ro­dina, ktorá ti poži­čia svoj do­mov, by si mal dôve­ro­vať aj ty jej. Ak dobre po­hľa­dáš, nie je prob­lém nájsť dom na pláži v Flo­ride alebo chatu v Al­pách.

Hos­tels.com

hostelUž to ani zďa­leka nie sú len špi­navé uby­tovne plné švá­bov a ľudí bez pe­ňazí. Hos­tely pat­ria me­dzi naj­lac­nej­šiu formu pla­te­ného uby­to­va­nia a ur­čite sa ich oplatí vy­skú­šať. Hos­tely sa v prie­behu ro­kov veľmi zme­nili a ponú­kajú uby­to­va­nie s hote­lo­vým štan­dar­dom.

Sú veľmi vý­hod­nou voľ­bou pre ľudí ktorí ces­tujú sami, no nie je prob­lém nájsť hos­tel aj pre ro­dinu s deťmi. Mô­žeš tu spoz­nať veľa ces­to­va­te­ľov a ich prí­behy, nad­vä­zo­vať nové kon­takty a zís­kať množ­stvo zau­jí­ma­vých ti­pov, nie len na ces­to­va­nie, ale aj do ži­vota.

zdroj: star­ti­tup.sk , zdroj foto­gra­fií: li­fings.com, pin­te­rest.com

Komentáre