Už to zďa­leka nie je len couch­sur­fing, vďaka kto­rému sa môžeš uby­to­vať úplne zdarma. Po pár kli­koch si môžeš zabez­pe­čiť uby­to­va­nie s pri­da­nou hod­no­tou, ktorú ti žia­den hotel nepo­núkne.

Či už sa nám to páči alebo nie, pri dlho­do­bom, ale aj krát­ko­do­bom ces­to­vaní, tvorí mar­kantnú časť nákla­dov práve uby­to­va­nie. Ak sa navyše roz­hod­neš ces­to­vať sám, môže to veľmi výrazne zatriasť tvo­jím roz­poč­tom. Ak sa ti však podarí okre­sať výdavky na uby­to­va­nie, zrazu budeš mať mož­nosť ces­to­vať dlh­šie, lep­šie a zábav­nej­šie.

lKul­túra ces­to­va­nia sa začína čoraz viac meniť. Narastá počet ľudí, ktorí sa už nechcú nechať vodiť za ručičku ces­tov­nými agen­tú­rami, zatvá­rať sa v ume­lých rezor­toch bez auten­tic­kého styku s kra­ji­nou. Ces­to­va­te­lia čoraz viac vyhľa­dá­vajú zážitky, vďaka kto­rým sa dostanú bliž­šie k životu miest­nych ľudí a ich kul­túre. Jed­no­du­cho sa sna­žia vybranú des­ti­ná­ciu spoz­nať do hĺbky.

Toto všetko je jed­no­du­ché dosiah­nuť aj vďaka takz­va­ným  „hos­pi­ta­lity exchan­ges“, čiže vzá­jom­nému uby­to­va­niu. Tieto služby  spá­jajú ces­to­va­te­ľov s miest­nymi, ktorí ponú­kajú uby­to­va­nie u seba úplne zadarmo. Nie vždy dosta­neš pre­zi­dent­ský apart­mán a man­žel­skú posteľ, avšak vždy dopredu vieš, čo ťa čaká.

Couchsurfing

kaucNaj­zná­mej­šia a záro­veň naj­star­šia služba s viac ako 10 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov po celom svete. Regis­trá­cia je zadarmo. Ak však chceš mať ove­rený pro­fil, popla­tok je 20 eur. To však nie je pod­mien­kou. Väč­ši­nou ti postačí len nie prí­liš stručne vypl­ne­ným pro­fil a zopár fotiek. Za couch­sur­fing nikdy nepla­títe peniazmi. Zadarmo to však nebude. S hos­ti­te­ľom budeš zdie­ľať tvoje skú­se­nosti, osob­nosť a kul­túru

TrustedHousesitters

trustVyskú­šaj hou­se­sit­ting. Čo to zna­mená? Veľa ľudí ces­tuje, no doma musia nechá­vať svo­jich domá­cich milá­či­kov. A preto je tu hou­se­sit­ting. Môžeš vďaka nemu vyces­to­vať na dlh­šiu dobu, naučiť sa cudzí jazyk a dokonca si aj niečo zaro­biť. Tento spô­sob uby­to­va­nia pri­tom nie je výlučne len pre nomá­dov.

Strá­žiť dom a zvie­ratá sa dá cez víkend, na týž­deň ale aj na pol roka. Všetky plat­formy hou­se­sit­tingu sú spo­plat­nené od 20 – 50 eur, čo je však zaned­ba­teľná čias­tka, ak si pred­sta­víš, koľko môžeš ušet­riť na uby­to­vaní. Trus­ted­Hou­se­sit­ters je jedna zo slu­žieb s naj­šir­ším výbe­rom. Môžeš tu nájsť ponuky z veľ­kej časti Európy, UK, USA, Kanady ale aj Aus­trá­lie.

Homeforexchange.com

Ak máš vlastné uby­to­va­nie, môžeš si skú­siť na určitú dobu vyme­niť tvoj byt alebo dom s člo­ve­kom naprí­klad z Grécka, Fran­cúz­ska alebo iných kra­jín. Samoz­rejme, je tu pri­ro­dzený strach z toho poskyt­núť svoj domov nie­komu cudziemu. Avšak malo by tu ísť o vzá­jomnú dôveru. Tak ako ti dôve­ruje rodina, ktorá ti poži­čia svoj domov, by si mal dôve­ro­vať aj ty jej. Ak dobre pohľa­dáš, nie je prob­lém nájsť dom na pláži v Flo­ride alebo chatu v Alpách.

Hostels.com

hostelUž to ani zďa­leka nie sú len špi­navé uby­tovne plné švá­bov a ľudí bez peňazí. Hos­tely pat­ria medzi naj­lac­nej­šiu formu pla­te­ného uby­to­va­nia a určite sa ich oplatí vyskú­šať. Hos­tely sa v prie­behu rokov veľmi zme­nili a ponú­kajú uby­to­va­nie s hote­lo­vým štan­dar­dom.

Sú veľmi výhod­nou voľ­bou pre ľudí ktorí ces­tujú sami, no nie je prob­lém nájsť hos­tel aj pre rodinu s deťmi. Môžeš tu spoz­nať veľa ces­to­va­te­ľov a ich prí­behy, nad­vä­zo­vať nové kon­takty a zís­kať množ­stvo zau­jí­ma­vých tipov, nie len na ces­to­va­nie, ale aj do života.

zdroj: startitup.sk , zdroj foto­gra­fií: lifings.com, pinterest.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.