Ob­čas po­tre­bu­jeme našu kre­a­ti­vitu do­stať na novú úro­veň, no nie vždy sa nám to darí. Hlavne ak sme si v no­vom roku dali pred­sav­za­tia, no ani ne­vieme, ako s nimi za­čať. Toto sú osved­čené tipy na pod­poru tvo­jej kre­a­ti­vity, vďaka kto­rým bu­deš pro­duk­tív­nej­šia a šťast­nej­šia. 

Nos so se­bou zá­pis­ník. Za­pi­suj si nové ná­pady, ktoré by ťa mohli po­sú­vať ďa­lej. Tak­tiež si za­pi­suj veci, ktoré ne­máš rada, čo by si chcela zme­niť a aké sú tvoje sny. Skrátka za­pi­suj si to, nad čím roz­mýš­ľaš. Po spät­nom čí­taní mô­žeš prísť na rôzne nové myš­lienky, ktoré ťa po­sunú vpred.

Špor­tuj. Nájdi si šport, ktorý ťa bude na­pĺňať. Ne­musí to byť niečo ná­ročné, no fy­zická ak­ti­vita je dô­le­žitá. Ak máš rad­šej niečo po­malé, vy­skú­šaj jógu, ak sa rada vy­bláz­niš, vy­skú­šaj te­nis. Mož­ností máš na­ozaj veľa.

Vzde­lá­vaj sa. Za­píš sa na ne­jaký kurz alebo vy­skú­šaj on­line kurzy. Nájdi si niečo, čo máš rada a čo by ťa zau­jí­malo. Je jedno, či je to his­tó­ria, ma­te­ma­tika alebo móda. V kaž­dom obore sa mô­žeš niečo nové na­učiť.

In­špi­ruj sa. Buď ne­us­tále in­špi­ro­vaná. Stre­tá­vaj sa s ľuďmi, s kto­rými bu­deš ho­vo­riť o snoch a ví­ziách, nie o dru­hých ľu­ďoch. Čí­taj zau­jí­mavé články, sle­duj rôzne do­ku­menty, roz­šír si svoje ob­zory.

Jedz dobre. A zdravo. Via­nočné sviatky pod­po­rili pre­je­da­nie sa, no už je nový rok a je čas na zdrav­šiu al­ter­na­tívu, pri kto­rej sa ti ne­bude chcieť len spať, ale aj tvrdo ma­kať na svo­jich snoch. Nájdi si je­dál­ni­ček, ktorý ti bude vy­ho­vo­vať naj­viac a tak­tiež ne­za­bú­daj na do­sta­točný pitný re­žim.

Nájdi si svoje „spriaz­nené duše“. Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí majú po­dobné zá­ujmy a ná­zory a už sa od skú­se­nej­ších. Nie­len že sa bu­deš cí­tiť lep­šie, no spoz­náš no­vých ľudí, ktorí ťa môžu po­su­núť ďa­lej a na­učíš sa niečo nové.

Veľa spi. Alebo as­poň toľko, čo si mô­žeš do­vo­liť. Nie je dobré, ak tvoj spá­nok má ma­xi­málne 4 ho­diny, no tak­tiež nie je dobré, ak spíš denne 10 ho­dín, pre­tože bu­deš len viac una­vená. Skús si nájsť svoj re­žim, ktorý bude pre teba naj­lepší. My od­po­rú­čame 7ho­di­nový spá­nok od pol­noci do 7 ho­diny ráno.

Tak­tiež od­po­rú­čame tieto vi­deá, ktoré ti po­môžu na­mo­ti­vo­vať sa:

Komentáre