Ži­jeme v dobe so­ciál­nych sietí a In­ter­netu. Naj­zná­mej­šou a naj­vy­uží­va­nej­šou je Ins­ta­gram, ktorý do­slova po­hl­til väč­šinu oby­va­teľ­stva. Túto so­ciálnu sieť si au­to­ma­ticky spá­jame s do­ko­na­lými fot­kami, ktoré nás pre­zen­tujú. Ta­kéto fo­to­gra­fie mô­žeš mať aj ty, ak sa bu­deš ria­diť tý­mito tipmi od Lu­káša Kim­ličku. 

Vďaka spo­loč­nosti Hu­awei, ktorá sa za­me­riava pri­márne na vý­robu mo­bil­ných te­le­fó­nov, tab­le­tov či in­te­li­gent­ných ho­di­niek, sme mohli byť sú­čas­ťou works­hopu za­me­raný na fo­to­gra­fiu. S ich no­vin­kou, Hu­awei P30 Pro, sme sa učili vy­tvo­riť do­ko­nalú fo­to­gra­fiu na Ins­ta­gram pod ve­de­ním Lu­káša Kim­ličku. Po­sky­tol nám aj cenné rady, ktoré ti po­môžu pri tvorbe do­ko­na­lej fotky na Ins­ta­gram. Sú­čas­ťou tímu bola aj šty­lis­tka Lenka Ško­dová a mo­delka Zu­zana Gre­go­rová.

Svetlo je zá­klad

Ho­vorí sa to snáď všade, ale opa­ko­va­nie je matka múd­rosti. Správne na­svie­te­nie je gro kaž­dej fo­to­gra­fie na Ins­ta­gram. Ni­kdy ne­rob chyby ako fo­te­nie sa chrb­tom k oknu, alebo k svetlu vo vše­obec­nosti. Lu­káš radí: „Nie je nad pri­ro­dzené svetlo, ktoré ti mieri priamo do izby, tak prečo sa len jed­no­du­cho ne­oto­čiť.“ Celú fo­to­gra­fiu to po­su­nie na úplne iný le­vel.

zdroj: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

Ne­máš od­razku ako fo­to­graf? Vy­rob si ju!

Pro­fe­si­onálna od­razka svetla je zá­chra­nou kaž­dého fo­to­grafa, ak sa pri­ro­dzené svetlo roz­hodlo ne­spo­lu­pra­co­vať. Jed­no­du­cho ti to roz­jasní tvár prí­padne od­razí tieň. Lu­káš nám dal aj tip na to, ako si ju vy­tvo­ríš doma a úplne za­darmo. „Po­stačí ti biely vý­kres a alo­bal, kto­rým ho oba­líš. Po­tom si už jed­no­du­cho pris­pô­so­bíš do­mácu od­razku tak, aby sa ti svetlo od­ra­zilo na tvár a v pod­state „osle­po­valo“ tvoje oči,“ radí Lu­káš. 

zdroj: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

Naj­hor­šia ho­dina je dva­násta

Na po­lud­nie je po­loha slnka snáď naj­me­nej li­cho­tivá. Svieti priamo zhora, čo vy­tvára tiene po ce­lej tvári a vý­sledná fo­to­gra­fia ne­pô­sobí vô­bec pekne. Rada od fo­to­grafa je jed­no­du­chá:“Ak však chceš vy­da­renú fo­to­gra­fiu na slnku, skús na­sme­ro­vať tvár priamo naň.“ Maj však za­tvo­rené oči. Fo­to­gra­fovi po­vedz nech ti od­po­číta tri se­kundy pred vy­tvo­re­ním snímky a po­tom ich ot­vo­ríš, lebo tak dlho sa do slnka ne­do­ká­žeš po­ze­rať.

zdroj: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

Dlhé nohy až po zem

Veľa z nás by chcelo nohy ako kto­rá­koľ­vek mo­delka. Krásne, štíhle a pre­dov­šet­kým dlhé. Naj­lep­šie sia­ha­júce až po strop. Od­haľme teda tú zá­hadu, ako takú fotku uro­biť. Fí­geľ je najmä v akej po­lohe stojí fo­to­graf. Ak ťa fotí po­sta­vený, mô­žeš si byť istá, že tvoja hlava bude pô­so­biť väč­šie, za­tiaľ čo tvoje nohy budú skrá­tené. Lu­káš radí: „Kľakni si a tvoje nohy budú vy­ze­rať pod­statne dl­h­šie.“ 

zdroj: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

 

Zdroj: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

Foto: Ni­ko­leta Kre­sá­ňová

Komentáre