Ur­čite si si všimla, že leto je už tu, sl­niečko na nás svieti čo­raz viac. Zrejme každá z nás sa pýta ako byť cool, čo ne­vy­ne­chať a ako byť ne­odo­la­teľ­nou bo­hy­ňou tohto leta! Každé dievča či každá žena má v sebe niečo svoj­ské a pred­tým, než ti pre­zra­dím su­per tipy, to naj­pod­stat­nej­šie heslo znie: Vždy sama se­bou. S týmto hes­lom sa za­obí­deš ke­dy­koľ­vek a na­vyše bu­deš úplne sexy! Keďže naj­hlav­nej­šie heslo už po­znáš, poďme sa po­zrieť na su­per tipy, ktoré si ur­čite hneď za­mi­lu­ješ.

 

1. Ku­čery, ku­čery a ešte raz ku­čery!                                          
Ku­čery sú pre leto priam stvo­rené, skoro každé leto máme mož­nosť vi­dieť dievča s krás­nymi ku­če­ra­vého vlasmi a práve preto ak chceš byť iná siahni po takz­va­nej troj­kulme, vďaka nej bu­deš vy­ni­kať a tvoja le­via hriva bude hviez­dou tohto leta!

pinterest.com

pin­te­rest.com

2. Jed­no­du­chosť je sexy! 
Te­raz k téme: ob­le­če­nie. Veľa diev­čat si myslí, že viac vy­zý­va­vých kús­kov z nich urobí sexy dra­čicu no opak je prav­dou. Ak chceš na nie­koho za­pô­so­biť alebo ak sa jed­no­du­cho chceš cí­tiť ako ne­odo­la­teľná bo­hyňa, siahni po jed­no­du­chých kús­koch! Ako na­prí­klad.: je­an­sové šortky s vy­vý­še­ným pá­som a krát­kym to­pom s kla­sic­kými con­ver­skami alebo na­opak jemné šaty s jem­nými lo­dič­kami.

www.instagram.com/missalena.92

www.ins­ta­gram.com/mis­sa­lena.92

3. Bron­zová po­kožka, NIE čo­ko­láda!
Ur­čite si sa už vo svo­jom ži­vote stretla so sa­mo­opa­ľo­va­cími pros­tried­kami, po na­ne­sení sa ča­sto­krát stáva, že vy­ze­ráš akoby si sa práve okú­pala v čo­ko­láde… a presne ta­kýto vý­sle­dok si ur­čite ne­pra­ješ, ale nič nie je stra­tené! Stačí len siah­nuť po správ­nych pro­duk­toch. Moje fa­vo­rity sú St. Mo­riz v spreji a Vic­to­ria’s Sec­ret Pure Se­duc­tion Lu­mi­nous Tin­ted Lo­tion, stačí si len vy­brať svoj od­tieň a vý­sle­dok krás­nej po­kožky máte za­ru­čený!

imgrum.net

img­rum.net

4. Za­budni na make up, stav na pri­ro­dze­nosť!
Každá z nás sa chce pá­čiť a sme pre to od­hod­lané uro­biť tak­mer čo­koľ­vek, na­prí­klad aj na­sle­do­vať make up trendy či vy­hľa­dá­vať na You­Tube do­ko­nalý make up tu­to­rial až na­po­kon sa skôr pri­blí­žime ku klau­novi ako ku krásne vy­ze­ra­jú­cej žene. Preto milé slečny by sme skôr mali sta­viť na pri­ro­dze­nosť a rad­šej sa o po­kožku sta­rať než ju ne­us­tále pac­kať mej­ka­pom a na­po­kon v pri­ro­dze­nosti je predsa krása. No nie? 🙂

pe­xels.com

5. Plavky majú ze­lenú nech máš akú­koľ­vek po­stavu!

Po­znáš to? Bo­jíš sa ob­liecť si svoje vy­snené plavky len pre strach z reči oko­lia? Vy­kašli sa na ľudí, jed­no­du­cho za­žiar! A jed­no­značne sa ne­riaď pra­vid­lami o tom, ktoré plavky mô­žeš a ktoré nie. Po­čú­vaj len seba! Ver si! 🙂

pe­xels.com

Komentáre