Va­len­tín je za ro­hom a z kaž­dej strany už na nás vy­ska­kujú sr­diečka. No je na­ozaj celý Va­len­tín len o ru­žiach a dra­hých da­roch, ktoré majú od­zr­kad­ľo­vať, ako veľmi nás par­tner ľúbi? Mys­lím si, že nie. Každý by ho mal strá­viť tak, ako sám chce. No astro­ló­gia ti po­radí aj v tomto. Ak ešte stále ne­vieš, ako by si mala strá­viť Va­len­tína, ve­rím, že ti tento člá­nok po­môže.

Ba­ran –  ne­rieš až tak de­taily

Ne­stre­suj sa a ne­snaž sa, aby bolo všetko do­ko­nalé, pre­tože ni­kdy ani ne­bude. Va­len­tín je o nie­čom inom. Tak ne­ča­kaj na to, že bude všetko podľa teba a rad­šej si uži, čo ti pri­ne­sie.

Býk – urob niečo, čo ťa urobí šťast­nou

Nie je nič, čo by si mi­lo­vala viac, než od­dá­va­nie sa po­te­še­niam ži­vota. A hviezdy ti v tento deň prajú, takže si to uži a ne­drž sa v úzadí.

Blí­že­nec – nájdi spô­sob, akým uvoľ­níš stres

Už dlho sa v tebe zbiera stres, ktorý si ne­mala kedy uvoľ­niť. Va­len­tín, by mal byť na to ako stvo­rený. Za­čni deň ran­nou jo­gou a sle­duj, ako sa bude ďa­lej vy­ví­jať.

Rak – ne­pot­re­bu­ješ veľa pe­ňazí na to, aby ste si ho s pria­te­ľom užili

Možno sa ne­bu­deš cí­tiť úplne vo svo­jej koži na to, aby si na­ho­dila malé čierne šaty a vy­behla me­dzi ľudí. No to ešte ne­zna­mená, že si za­mi­lo­vaný ve­čer ne­mô­žete užiť v po­hodlí do­mova.

View this post on Ins­ta­gram

Bubble baths with you 😘

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Lev – stráv ho v spo­loč­nosti pria­te­ľov

Už dlho ste si spolu ni­kam ne­vy­ra­zili, tak prečo ne­za­biť dve mu­chy jed­nou ra­nou? Do­hodni dvo­j­ité, alebo možno aj tro­j­ité rande, a strávte Va­len­tína všetci pekne spolu.

Panna – osláv ho s ko­le­gami

V po­sled­nej dobe si toho mala na práci veľa. A inak to prav­de­po­dobne ne­bude ani na Va­len­tína. Preto je naj­lep­šou mož­nos­ťou rovno s práce nie­kam zájsť spolu so svo­jimi ko­le­gami a od­re­a­go­vať sa.

Váhy – urob niečo, čo si ni­kdy ne­ro­bila

Na Va­len­tína by si mala uro­biť niečo spon­tánne a dob­ro­družné. Možno by bolo fajn vy­ra­ziť si na pre­dĺžený ví­kend nie­kam do za­hra­ni­čia.

Škor­pión – od­dýchni si

Ne­tf­lix and chill, je to, čo by si na Va­len­tína mala uro­biť. Ne­máš veľmi ná­ladu, nie­kam sa na­há­ňať, a preto ti ra­dím, aby si si po­čas Va­len­tína po­riadne od­dýchla.

Stre­lec – urob niečo sláv­nostné pre tvoju po­lo­vičku

Bom­bóny, kvety, ba­lóny a vy­zna­nia. Si rada ex­tra­va­gantná, tak prečo sa tak ne­pre­ja­viť aj na Va­len­tína? Ob­da­ruj svojho mi­lého osla­vou va­šej lásky.

Ko­zo­ro­žec – ne­za­budni uro­biť to, čo mu­síš

A to ešte pred tým, než za­čneš slá­viť Va­len­tín. Veď ty sama naj­lep­šie vieš, čo to je. Po­tom si mô­žete uží­vať ve­čer, na­prí­klad pri ne­ja­kej chut­nej ve­čeri.

Vod­nár – choď na va­len­tín­sku dis­ko­téku

Va­len­tín a feb­ruár je pre väč­šinu z vás ča­som na­ro­de­nín. Niet sa čo ču­do­vať, že máš chuť po­riadne sa za­ba­viť a za­tan­co­vať si. Va­len­tín­ska zá­bava je na to ako stvo­rená!

Ryby – ve­nuj sa ume­niu

Po­čas Va­len­tína by ťa mala kop­núť múza. A keďže sa v tebe ukrýva ume­lecká duša, ne­pot­lá­čaj to a rad­šej niečo vy­tvor. Bude to stáť za to.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre