Zá­zračná po­tra­vina, ktorá sa stále viac teší po­pu­la­rite najmä me­dzi mla­dými ľuďmi a že­nami, ktoré dbajú na svoje zdra­vie a vi­záž. Avo­kádo za­háňa hlad a je po­va­žo­vané za zdravú po­tra­vinu. V po­sled­nej dobe sa ob­ja­vuje tak­mer v kaž­dom re­cepte fit­ness stravy a my sme hľa­dali jeho po­zi­tívne účinky. 

1, V avo­káde je vy­soký ob­sah vlák­niny, až 7 % hmot­nosti, ktorá má vý­razný vplyv na chud­nu­tie a správne fun­go­va­nie me­ta­bo­lizmu.

2, Vy­soký ob­sah vlák­niny a nízky ob­sah sa­cha­ri­dov sú dva vý­znamné at­ri­búty, ktoré by v kom­bi­ná­cii so správ­nou ži­vo­tosprá­vou mohli za­bez­pe­čiť aj úby­tok hmot­nosti. Ak chceš schud­núť, do je­dál­nička ur­čite za­raď aj avo­kádo.

3, Ak sa chceš udr­žať vo forme no pri­tom jesť chutne, mô­žeš po­kojne na­hra­diť kla­sické maslo kús­kami avo­káda alebo avo­ká­do­vou ná­tier­kou.

zdroj: pe­xels.com

4, Avo­kádo tak­tiež po­máha pri chro­nic­kej únave, priaz­nivo pô­sobí na trá­viaci trakt a zmier­ňuje men­štru­ačné bo­lesti.

5, Ak chceš po­sil­niť tvoje vlasy, roz­hodne si do­praj avo­kádo, ktoré zlep­šuje ich kva­litu.

6, Máš prob­lémy s očami? Lu­teín zís­ka­vame z rôz­neho ovo­cia, pri­čom avo­kádo patrí k naj­bo­hat­ším zdro­jom tejto pre naše oči tak pros­peš­nej látky.

7, Avo­kádo vďaka svo­jim pro­ti­zá­pa­lo­vým účin­kom  a vy­so­kému ob­sahu vi­ta­mínu E po­máha spo­ma­ľo­vať pro­ces star­nu­tia pleti a pris­pieva k tomu, aby ste sa mohli te­šiť zo zdra­vej po­kožky i vla­sov.

Tak­tiež si z avo­káda mô­žeš pri­chys­tať rôzne chutné jedlá:

Komentáre