Za po­sledné roky ne­zmy­sel­ných vzťa­hov som si mys­lela, že po­tre­bu­jem muža, ktorý bude vy­ža­ro­vať ne­bez­pe­čie, ktorý bude faj­čiť, ktorý bude mať ob­čas hrubý slov­ník a vô­bec sa ne­bude sta­rať o to, čo si o ňom mys­lia druhí ľu­dia. Hlavne, aby dobre vy­ze­ral .

Mys­lím si, že vtedy som na­ozaj ne­ve­dela, čo po­tre­bu­jem. Mys­lím si, že to je aj dô­vod, pre ktorý som sa cí­tila vo vzťa­hoch tak stra­tená a vy­čer­paná. 

zdroj: unsp­lash.com

Te­raz som na­šla tú pravú lásku u muža, ktorý je pravý opak. Na­šla som muža, ktorý pije ráno kávu a ni­kdy ju ne­za­budne pri­pra­viť aj mne. Na­šla som muža, ktorý vie hrať na gi­tare a ci­ga­re­tový dym mu smrdí rov­nako ako mne. Na­šla som muža, ktorý je hodný sil­nej ženy. Ta­kej, ktorá má zlo­mené srdce. Je hodný ta­kej, ktorá vie, čo je to dô­vera a za­ob­chá­dza s ňou veľmi opatrne. Na­šla som muža, ktorý chápe, keď mu žena po­vie, že po­tre­buje čas. 

Uve­do­mila som si, že muž, ktorý si za­slúži silnú ženu, vô­bec ne­musí byť po­vestný zlý chla­pec. Muž, ktorý získa silnú ženu bude ten, ktorý bude mať voči nej re­špekt a úctu. Bude to taký muž, ktorý si bude stáť pevne za svo­jim ná­zo­rom a ne­bude lie­tať od jed­nej ženy k dru­hej. Bude to taký, ktorý bude mať tr­pez­li­vosť vo všet­kom, pre­tože bude ve­dieť, že sa mu to oplatí.

Bude ve­dieť, že tá žena stojí za to. 

zdroj: pe­xels.com

Dú­fam, že aj ty raz náj­deš ta­kéto muža. Pre­tože si mys­lím, že si silná žena. Si žena, ktorá vie, čo od ži­vota chce, ktorá po­zná lásku aj keď mala zlo­mené srdce, ktorá je am­bi­ci­ózna a pra­cuje každý deň na svo­jich snoch. 

Za­slú­žiš si muža, ktorý tu bude pre teba. Za­slú­žiš si muža, ktorý ťa bude mi­lo­vať. Za­slú­žiš si muža, ktorý ťa bude re­špek­to­vať a ak­cep­to­vať tvoje ná­zory. Za­slú­žiš si muža, ktorý sa bude ve­dieť o teba po­sta­rať. Za­slú­žiš si muža, ktorý bude vi­dieť tvoje krásne a lás­kavé srdce, nie len telo.

Ta­kéto muža sku­točne po­tre­bu­ješ, milá žena.

Komentáre