Po­znáš to, keď tvoj pria­teľ väč­šinu času trávi v práci?

Keď ty skoro ráno vstá­vaš do práce a on ešte spí a po­tom je tam do ve­čera?

Po­ve­dala si mu, aby išiel skôr do práca, že ve­čer bu­dete spolu? A jemu to vy­dr­žalo týž­deň?

Vtedy za­čneš uva­žo­vať, aký to má zmy­sel. Aj keď je na teba milý a zá­leží mu na tebe, stále tomu ne­ro­zu­mieš. Prečo to aj on ne­vidí tak, ako ty?! Pri kaž­dom roz­ho­vore na túto tému ti po­vie “ve­dela si aký som, rob aj ty to, čo ťa baví”.

S od­stu­pom času nato prí­deš. Ver mi. Mne to trvalo tiež dlho. Celý ten čas, čo on pra­co­val, ro­bil to pre vás. Ne­učil ťa žiť bez neho ako si si mys­lela, učil ťa ísť za svo­jimi snami a za­čať ro­biť to, čo ťa ozaj baví. Tak ako ty pod­po­ru­ješ jeho, pod­po­ruje aj on teba. Len mu­síš ot­vo­riť oči a uve­riť tomu. Uka­zo­val ti, že v to mu­síš uve­riť a až vtedy to do­ká­žeš. Ho­vo­ril to všetko preto, lebo ťa ľúbi a zá­leží mu na tebe. Keď na to prí­deš a za­čneš ro­biť to, čo ťa robí šťast­nou, po­cho­píš aj jeho.

Po­tom zrazu všetky tie prob­lémy zmiznú. Uve­do­míš ši, že to vô­bec ne­bolo také zlé, ako si to ty vi­dela. Že celý čas to bolo pre vás dvoch a o vás dvoch. Po­tom si náj­dete čas aj na seba. A ty si uve­do­míš, že toto po­zna­nie vás ešte viac zblí­žilo. A po­tom ti možno aj do­ne­sie tie kvety, na ktoré stále ne­mal čas. A keby ná­ho­dou nie, tak sa po­teš sama 🙂

sneh

foto: ins­ta­gram bri­ila

Toto je láska am­bi­ci­óz­neho muža.

Som rada, že som na to už prišla. Lep­šie ne­skôr ako ni­kdy.

Komentáre