Každé zna­me­nie zve­ro­kruhu je nie­čim špe­ci­fické a má svoj vlastný štýl. Vieš, aký je ten tvoj? 

In­špi­ruj sa ho­ro­sko­pom a vy­ber si to, čo je pre teba sú­dené podľa hviezd a tvojho zna­me­nia. Každý z týchto mo­de­lov kú­piš aj v CCC.

Ba­ran

Ženy, ktoré sú na­ro­dené v tomto zna­mení, pat­ria k dy­na­mic­kým, váš­ni­vým a od­váž­nym. Máš rada v ži­vote po­ria­dok a vzne­še­nosť. Tiež si veľmi ini­cia­tívna, čo od­zr­kad­ľuje aj tvoj štýl ob­lie­ka­nia a obú­va­nia, ktorý je vždy jasne vy­hra­dený. Pre teba sú podľa hviezd a tvo­jej po­vahy ide­álne kla­sické čer­vené alebo čierne lo­dičky na mier­nom pod­pätku, ktoré do­kážu do­ko­nale pod­čiark­nuť tvoju žen­skosť a zmy­sel­nosť.

zdroj: Od­zadu

Býk

Ženy na­ro­dené práve v tomto ze­mi­tom a zmy­sel­nom zna­mení sú sladké a veľmi oča­ru­júce. Cha­rak­te­ris­tická je pre nich pri­ro­dzená žen­ská duša, ktorá je veľmi jemná a ro­man­tická. Mi­lujú svoj kla­sický, ele­gantný štýl, no zá­ro­veň ne­zná­šajú nudu. Preto, ak si sa aj ty na­ro­dila v tomto zna­mení, vieš, že zvodné lo­dičky v ne­tra­dič­ných far­bách sú pre teba to pravé.

zdroj: Od­zadu

Blí­ženci

Si veľmi opti­mis­tická, usmie­vavá a z ne­ga­tív­nych vecí si ťažkú hlavu ne­ro­bíš. Zbož­ňu­ješ ve­se­lých ľudí, smiech, si jed­no­du­cho ne­uve­ri­teľne po­zi­tívna, a to sa od­zr­kad­ľuje aj na tvo­jom vý­bere to­pá­nok. Často no­síš žia­rivé farby, a keďže mi­lu­ješ dy­na­mický ži­vot, te­nisky v lesk­lých či žia­ri­vých far­bách sú pre teba podľa hviezd to pravé.

zdroj: Od­zadu

Rak

Máš rada, ak vieš do­ko­nale ovlá­dať svoj ži­vot. Ak vieš, aké sú tvoje pri­ority – ideš si ne­kom­pro­misne za svo­jim cie­ľom. Si veľmi am­bi­ci­ózna a prie­bojná, preto sú pre teba ide­álne člen­kové to­pánky s vyš­ším pod­pät­kom. Na tep­lej­šie me­siace sú vhod­nou al­ter­na­tí­vou tie s men­šími ot­vormi či voľ­nou špič­kou.

zdroj: Od­zadu

Lev

Zbož­ňu­ješ všetko, čo sa li­goce a v ži­vote máš rada pre­pych, do­pl­nky a koz­me­tiku. Za­kla­dáš si však aj na hod­no­tách sku­toč­ného ži­vota, čo má pre teba vy­sokú cenu. Ok­rem krás­neho „po­zlátka“ mi­lu­ješ, ak majú veci hl­bší vý­znam či vy­uži­tie. Preto na­ji­de­ál­nej­šími to­pán­kami sú pre teba po­hodlné lo­dičky na niž­šom pod­pätku, ktoré však pú­tajú po­zor­nosť, no zá­ro­veň pred­sta­vujú do­ko­nalú voľbu k väč­šine tvo­jich out­fi­tov.

zdroj: Od­zadu

Panna

Celý svoj ži­vot si taká ne­ná­padná šedá myška a ne­rada vy­tŕčaš z davu. Si rada, ak máš prácu, ro­dinu a iné veci ťa moc ne­zau­jí­majú. S ad­re­na­lí­nom nie si veľká ka­ma­rátka a vy­so­kým to­pán­kam sa ob­lú­kom vy­hý­baš. Podľa tvojho zna­me­nia pred­sta­vujú na­ji­de­ál­nej­šiu voľbu jed­no­du­ché te­nisky a po­čas tep­lej­ších me­sia­cov po­hodlné ba­le­rínky.

zdroj: Od­zadu

Váhy

Od prí­rody si veľmi šťastný člo­vek, máš rada opti­miz­mus a dobrú ná­ladu. Všade, kam prí­deš, okam­žite rozp­rú­diš zá­bavu. Rada trá­viš čas s pria­teľmi a ne­ná­vi­díš nudu. Do­ko­na­lou voľ­bou pre tvoje zna­me­nie sú pes­tré farby, ktoré vý­borne do­pl­nia tvoj out­fit. Po­čas ho­rú­cich me­sia­cov siahni po san­dál­kach na pod­pätku, v kto­rých bu­deš roz­hodne ne­odo­la­teľná.

zdroj: Od­zadu

Škor­pión

V ži­vote máš rada, ak sa ne­ja­kým spô­so­bom mô­žeš od­lí­šiť od os­tat­ných a vy­čnie­vaš z radu. Nuda na­ozaj nie je pre teba, a to platí aj pre tvoj šat­ník. Vy­hľa­dá­vaš dob­ro­druž­stvo a nové veci, no mi­lu­ješ, ak sa pri tom cí­tiš po­hodlne. Správ­nou voľ­bou sú podľa hviezd po­čas tep­lej­ších dní práve po­hodlné es­pad­rilky, ktoré náj­deš v rôz­nych zau­jí­ma­vých ver­ziách.

zdroj: Od­zadu

Stre­lec

Si pria­teľ­ská a svo­jim od­zb­ro­ju­jú­cim úsme­vom do­sta­neš na­ozaj kaž­dého. V pre­važne pán­skej spo­loč­nosti sa cí­tiš ako ryba vo vode, no veľmi rada pô­so­bíš zvodne a žen­sky. Vy­hľa­dá­vaš kúsky s pú­ta­vými de­tailmi, ktoré vy­z­dvi­hujú tvoju nehu, ako sú bodky či maš­ličky. Pre teba a tvoje zna­me­nie sú teda správ­nou voľ­bou ele­gantné, no zvodné člen­kové čiž­mičky s ne­odo­la­teľ­ným prv­kom.

zdroj: Od­zadu

Ko­zo­ro­žec

V ži­vote vy­hľa­dá­vaš prak­tické a uži­točné veci. Máš rada, ak vždy presne vieš, čo si ráno ob­le­čieš, čo bu­deš jesť a aký je tvoj denný har­mo­no­gram. Os­tatné veci ťa ne­zau­jí­majú. Spon­tán­nosť nie je tvoja silná stránka, preto vždy rada sta­víš na ove­renú a uni­ver­zálnu kla­siku, ktorá ni­kdy ne­s­klame.

zdroj: Od­zadu

Vod­nár

Tvoje zna­me­nie je veľmi kre­a­tívne a dy­na­mické, no nie­kedy rada vy­hľa­dá­vaš po­koj a sa­motu. V ži­vote hľa­dáš do­ko­nalú rov­no­váhu, ktorú sa ti nie vždy po­darí do­siah­nuť. Rada sa ob­lie­kaš podľa tvo­jej ak­tu­ál­nej ná­lady, no pri to­pán­kach rada upred­nost­ňu­ješ po­hodl­nosť. Ne­za­bú­daš ani na štýl, čo vždy každý ocení.

zdroj: Od­zadu

Ryby

Si sku­točne sama se­bou a ni­kdy sa na nič neh­ráš. Máš rada poc­tivú prácu a nie­kedy ideš až za svoje hra­nice. Vy­pnúť a od­dy­cho­vať vieš iba vtedy, ak je všetko podľa tvo­jich pred­stáv. Rada dbáš na všetky de­taily a na všet­kom si dá­vaš zá­le­žať. Máš rada pes­tré a ne­tra­dičné ob­le­če­nie, preto ti ne­smú chý­bať ani to­pánky bez zau­jí­ma­vého de­tailu či vzoru.

zdroj: Od­zadu

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s CCC.

Komentáre