Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s CCC.

Zimu po­maly strieda ve­selá jar s tep­lými dl­hými dňami, ktoré kaž­dému chý­bali. Ok­rem vý­meny hru­bého zim­ného ob­le­če­nia ne­smieme za­bud­núť ani na ľah­šie to­pánky. 

Lo­dičky sú sa­moz­rejme ne­smr­teľná kla­sika, ktorá ni­kdy ne­vyjde z módy. Ešte ne­dávno však tieto to­pánky pat­rili do to­pán­kov­ní­kov ľudí, ktorí dá­vali pred­nosť uhla­de­nej ele­gan­cií. Dnes si však nájdu miesto u kaž­dej z nás. Zvo­liť ich mô­žeš nie­len k dob­rému kos­týmu či ša­tám, no aj s oby­čaj­nými džín­sami vy­tvo­ria ne­odo­la­teľný look. Ak si mi­ni­ma­lis­tka a ne­cí­tiš sa dobre v sý­tych far­bách, roz­hodne zvoľ lo­dičky v čier­nej, bie­lej alebo bé­žo­vej farbe. Ak však rada expe­ri­men­tu­ješ, na siahni po zvod­ných čer­ve­ných, mod­rých alebo do­konca me­nej tra­dič­ných far­bách. V pre­daj­niach CCC náj­deš na­prí­klad aj zau­jí­mavé dvoj­fa­rebné lo­dičky, v kto­rých za­žia­riš.

zdroj: Od­zadu

Me­dzi ak­tu­álne hity se­zóny pat­ria tiež es­pad­rilky, ktoré mô­žeme po­va­žo­vať za uni­ver­zálny kú­sok, ktorý je opäť trendy! Je pred nami po­merne teplá jar, a preto by bola škoda ne­vy­tiah­nuť po­hodlné, no dobre vy­ze­ra­júce es­pad­rilky, v kto­rých za­žia­riš, no udr­žíš si aj svoju kom­fortnú zónu. Náj­deš ich v rôz­nych pre­ve­de­niach, ktoré by bola škoda ne­vys­kú­šať.

zdroj: Od­zadu

Vďaka člen­ko­vým to­pán­kam s ot­vo­re­nou špič­kou tvoj out­fit ožije. Ich ele­gan­tnosť a zvod­nosť od­zb­rojí kaž­dého muža a ne­zá­leží na tom, či k nim máš práve šaty alebo rifle. Ne­boj sa ani ich vyš­šieho opätku. Tým, že je hrubší zvládne každý te­rén a ty vďaka nemu ani ne­po­cí­tiš, že si o 8 cen­ti­met­rov vyš­šia.

zdroj: Od­zadu

Ni­kto z teba ne­spustí oči! Ru­žové, modré, ze­lené či žlté? Bu­deš chcieť každé. Fa­rebné san­dálky oži­via tvoj out­fit a tebe do­dajú po­riadnu dávku žen­skosti a se­ba­ve­do­mia. Sú ve­selé, hravé a vy­uži­ješ ich po­maly na každú prí­le­ži­tosť. Od práce až po letnú párty. Ne­boj sa ich kom­bi­no­vať so suk­ňou, ša­tami či džín­sami. Ich tvar ti sadne ku kaž­dému out­fitu.

zdroj: Od­zadu
Prak­tic­kosť a uži­toč­nosť cha­rak­te­ri­zuje asi väč­šinu te­ni­siek. O ich po­hodl­nosti ti snáď ani ne­mu­sím ho­vo­riť a to, že ich po­tre­buje v šat­níku každá z nás, asi tiež. Je jedno, či je jar alebo leto, te­nisky sú vždy tou bez­peč­nou voľ­bou, kto­rou nič ne­po­ka­zíš. V CCC pre­daj­niach náj­deš sku­točne ši­roký vý­ber fa­rieb, vzo­rov a tva­rov, ktoré pri­dajú tvojmu out­fitu šmrnc.
zdroj: Od­zadu
Tak čo, pri­pra­vená na jarné ná­kupy?

Komentáre