Zo za­čiatku to bude ťažké.

Po­zveš ma na rande a ja si celá na­pätá skú­šam spra­viť do­ko­nalý mej­kap, úžasné vlasy a skvelý out­fit. Ni­kdy som nad ním ne­mala pre­mýš­ľať. Vy­z­dvih­neš ma presne na­čas, ja si sad­nem vedľa teba do auta, pre­ho­díme pár viet. Po celý ten čas sa na teba usmie­vam, aj na­priek tomu, že máš prob­lém na­la­diť sta­nicu, ktorá sa mi páči.

Po­čas ve­čere sa celá ner­vózna s jed­lom len po­hrá­vam, v sku­toč­nosti mi ne­chutí. Moju my­seľ za­mest­ná­vajú myš­lienky, či sa ti na­ozaj pá­čim alebo ma po­su­dzu­ješ podľa jedla, ktoré som si ob­jed­nala. Roz­mýš­ľam nad tým, či si mys­líš, že moja váha zo mňa robí ne­žia­ducu ženu. Pri ňom som si vždy ob­jed­nala bur­ger, do­konca som po ňom do­jedla zvyšky. Ve­dela som, že on moje telo mi­lo­val, ne­zá­le­žiac na tom, aké bolo. Pri tebe si tým ešte taká istá nie som a preto sa hrám na niečo úplne iné, len aby som sa ti za­pá­čila.

Ako­náhle dôjde k pla­te­niu, za­čneme sa há­dať. Na­ko­niec ťa ne­chám účet za­pla­tiť. Zau­jí­malo by ma, či by si sa ura­zil, ak by som účet za­pla­tila ja. Po­čula som o tom, že nie­kto­rým chla­pom by niečo také ra­nilo ich ego. A tak pre­mýš­ľam nad tým, či si jed­ným z nich.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­skončí sa to len jed­ným rande. My sa bu­deme stre­tá­vať aj na­ďa­lej, ty sa ma po­kú­šaš ro­zo­smie­vať, až sa ti jed­ného dňa po­darí. Ve­nu­ješ mi celú svoju po­zor­nosť a každé ráno ma bu­díš svo­jimi sprá­vami. Po čase za­čí­nam v bru­chu po­ci­ťo­vať tie známe mo­týle lásky. Ne­bu­dem ve­dieť za­spať, pre­tože ne­us­tále roz­mýš­ľam nad tvo­jím úsme­vom a úp­rim­nými očami. Za­čí­nam opäť po­ci­ťo­vať niečo, o čom som si mys­lela, že to už ni­kdy viac ne­príde.

Chceš, aby som bola niečo viac ako len ka­ma­rátka. A tak za­čneme spolu cho­diť. Pri kaž­dej jed­nej správe, ktorú od teba do­sta­nem, sa usmie­vam. Prek­va­pu­ješ ma svo­jimi ne­oča­ká­va­nými ná­padmi a chladné noci trá­vime v po­steli, po­ze­ra­ním se­riálu a je­de­ním pizze. Roz­prá­vaš mi o svo­jom det­stve, ja zas tebe o mo­jom naj­väč­šom stra­chu.

Vez­meš ma na kon­cert mo­jej ob­ľú­be­nej ka­pely a ja pre­mýš­ľam nad tým, či po­cho­píš, prečo tam chcem byť dve ho­diny pred za­čiat­kom. Zau­jí­malo by ma, či si o mne po­mys­líš, že som hlúpa, ak tú­žim stáť v pr­vej rade a ne­vadí mi ani také pri­dlhé ča­ka­nie. Ni­kdy pred­tým som sa nad tým ne­za­mýš­ľala. Pre­tože on to ve­del.

Po pr­vý­krát sa spolu vy­spíme a ja som z toho ne­sku­točne ner­vózna. Uro­bíš všetko, čo je v tvo­jich si­lách, aby som ne­bola ner­vózna, no ja si aj tak ne­do­ká­žem po­môcť. Sex bude zvláštny – nie ne­prí­jemný, ale cel­kom iný. Bude iné mi­lo­vať ťa, pre­tože ty jed­no­du­cho nie si on. No aj na­priek tomu všet­kému ma na­učíš, ako ťa mám mi­lo­vať.

zdroj: unsp­lash.com

Sta­neš sa mo­jím naj­lep­ším pria­te­ľom a ja bu­dem tvo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou. Po­viem ti na­ozaj o všet­kom. Po­maly ho vy­pus­tím z hlavy. Tú­žim ťa ne­us­tále in­for­mo­vať o všet­kom, čo sa mi pri­ho­dilo alebo ti po­viem o ve­ciach, ktoré sa mi pre­há­ňajú mys­ľou. Ty ro­bíš presne to isté. Po čase si náj­deme ob­ľú­benú re­štau­rá­ciu, ktorú bu­deme často nav­šte­vo­vať. Spo­ločné filmy, hudbu, knihy… Vy­tvo­ríme si za­be­hnuté ru­tiny. Tvoj do­mov bude mo­jím do­mo­vom, tvoja ná­ruč bude mo­jím úto­čis­kom.

Po­maly sa sta­neš ku­som zo mňa. Bu­deš sú­čas­ťou môjho tela, mo­jej mysle, mo­jej duše. Bez­pod­mie­nečne sa do teba za­mi­lu­jem. Ob­zriem sa do­zadu a po­mys­lím si, aká som bola hlúpa, keď som si mys­lela, že lásku už ni­kdy viac ne­náj­dem. Pre­sved­číš ma o tom, že zlo­mené srdce ne­zos­tane navždy zlo­mené. Po­stupne sa za­celí a za­čne opäť mi­lo­vať. Ty si ten, kto po­zbie­ral jeho zlo­mené kúsky a po­zlie­pal ich do­kopy. Ja som ti ne­smierne vďačná za to, že som mohla spoz­nať tak veľmi mi­lu­jú­ceho člo­veka, akým si.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre