Plav­ková se­zóna je po­maly tu! Či už ve­ríš na zna­me­nia alebo nie, čí­tať si o nich je vždy zá­bava. Preto sme pre teba pri­pra­vili ho­ro­sko­pový špe­ciál, vďaka kto­rému ob­ja­víš tie naj­nov­šie plavky z ko­lek­cie Re­ser­ved, ktoré sa ho­dia práve k tvojmu zna­me­niu.

Ba­ran a Stre­lec

Celé plavky, ktoré ne­ná­padne od­ha­ľujú de­kolt sú práve tie, ktoré ba­ran a stre­lec toto leto naj­viac vy­užijú. Plavky za­ha­lia to, čo majú a vďaka pá­si­kom po­stavu jemne pre­dĺžia. Ak si k nim dáš šortky s vy­so­kým pá­som a zlatú re­tiazku do vý­strihu, plavky sa zme­nia na sexy top.

zdroj: re­ser­ved.com

Býk a Váhy

Ve­nu­šou ria­dený býk a váhy si toto leto vy­berú ro­man­tické dvoj­dielne plavky s vo­lá­nom v ru­žo­vej farbe. Býk aj váhy mi­lujú jemné a žen­ské strihy, ktoré im do­dajú pô­vab a zvý­raz­nia žen­skosť, preto vy­hľa­dajú práve tento strih.

zdroj: re­ser­ved.com

Blí­ženci a Panna

Ne­ná­padne jed­no­dielne plavky v te­lo­vej farbe pri­budnú toto leto v šat­níku blí­žen­com aj panne. Na opá­le­nej po­kožke vy­ze­rajú úžasne a stri­hom sadnú kaž­dej. Tento strih by ne­mal chý­bať v šat­níku žiad­nej z nás.

zdroj: re­ser­ved.com

Lev a Škor­pión

Radi pú­tajú po­zor­nosť a toto leto za­žia­ria práve v čier­no­bie­lych dvoj­diel­nych plav­kách. Lev a Škor­pión sú zvyk­nutí na od­váž­nej­šie strihy, ktoré zvý­raz­nia čo naj­viac ich krivky, ale tento rok sa roz­hodnú pre po­hodl­nejší strih.

zdroj: re­ser­ved.com

Ko­zo­ro­žec a Vod­nár

Tento rok svoj šat­ník obo­ha­tia obe zna­me­nia o dvoj­dielne plavky. Ne­budú to však bi­kiny, ale trošku ne­tra­dič­nejší kú­sok. Vy­soký pás a pod­pr­senka s jed­ným ra­mien­kom tvo­ria do­ko­nalú sú­hru. Čierna farba je práve tá, na ktorú tieto zna­me­nia ne­dajú do­pus­tiť, aj keď majú v šat­níku už mi­ni­málne jedny čierne plavky.

zdroj: re­ser­ved.com

Ryby a Rak

Hra­vosť a jem­nosť je pre ryby a raka ty­pická aj pri ob­lie­kaní. Jemné bod­ko­vané bi­kiny s maš­ľou sadnú kaž­dej žene v tomto zna­mení a vy­slú­žia si za ne ne­jednu po­chvalu.

zdroj: re­ser­ved.com

Ak si máš po­cit, že k tvojmu zna­me­niu si vieš pred­sta­viť iný kú­sok, mô­žeš si ho nájsť TU.

Komentáre