Býk roz­umie, čo je to láska. Muž v zna­mení Býka je dob­rota sama o sebe. Býk ťa vie oce­niť. Ne­bude spo­chyb­ňo­vať spô­sob, akým sa roz­ho­du­ješ. Bude re­špek­to­vať to, aká si osob­nosť a ni­kdy ťa ne­vys­meje. Bude vďačný za tvoju prí­tom­nosť, vší­ma­vosť a lás­ka­vosť. Od ženy oča­káva, že bude milá, em­pa­tická a úp­rimná. Ne­hľadá krát­ko­dobé zná­mosti.

Chce lásku, ktorá vy­drží navždy, možno preto je taký bez­ná­dejný ro­man­tik. Muž v zna­mení Býka je osob­nosť sama o sebe. Po­trpí si na dob­rých ľudí v jeho okolí a to isté oča­káva aj od svo­jej po­lo­vičky. Ne­znáša in­trigy, hlúpe do­ťa­ho­va­nie sa a hádky.

Jeho okruh pria­te­ľov je síce veľký, no veľmi uvá­žene vy­berá tých, ktorý si za­slú­žia jeho po­zor­nosť a čas. Preto sa to možno zdá, že to s tvo­jou lás­kou k nemu nemá nič spo­ločné, no ver mi, že to, ako sa správa k iným, uka­zuje aj to, ako sa bude sprá­vať k tebe.

Muž v zna­mení Býka však veľmi často od­púšťa a už vô­bec ne­za­búda. Preto buď opatrná, pre­tože ak ho skla­meš, od­tiah­neš si ho od seba. Je vý­borný mi­le­nec, ktorý je vní­mavý a ak sa do nie­koho za­mi­luje, mi­luje bez­pod­mie­nečne. Býk bude dá­vať tvojmu ži­votu ob­rov­ský zmy­sel. Je to ten muž, na kto­rého ni­kdy ne­za­bud­neš a bude ti chý­bať ako aj fy­zicky, tak aj psy­chicky. Môže byť aj akousi dro­gou, pre­tože čas strá­vený s ním je veľmi prí­jemný.

Jeho láska je jed­no­du­chá, oby­čajná a úp­rimná. No musí cí­tiť, že to aj ty s ním mys­líš vážne a že to nie je akési pr­vo­plá­nové. Mi­luje ma­lič­kosti, ktoré tvo­ria ce­lok. Bu­deš ho mi­lo­vať za to, že ti dáva bez­pe­čie a po­cit ab­so­lút­nej slo­body, no pri­tom akúsi „zá­vis­losť“.

Keď za za­mi­lu­ješ do muža Býka, už ne­bude cesty späť. Chce byť aj tvo­jim pria­te­ľom, kto­rému sa bude môcť zve­riť, ak ho niečo trápi.

Mi­lo­vať Býka je jed­no­du­ché, ne­za­bud­nu­teľné a ne­oce­ni­teľné.

 

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre