In­tro­verti pre­fe­rujú dlhé vzťahy, ktoré majú per­spek­tívu do bu­dúcna. Ak si in­tro­vert vy­bral zrovna teba alebo ty, ako in­tro­vertka, si si nie­koho vy­brala, tak ten člo­vek sku­točne musí stáť za to. Ako teda vní­majú vzťah in­tro­verti a aké je to byť vo vzťahu s nimi?

Ti­chá sa­mota

In­tro­vert po­tre­buje trá­viť čas so svo­jou po­lo­vič­kou po­ti­chu. Žiadne sel­fie na Ins­ta­gram či ins­tas­torky. Tak­tiež je preňho ide­álne, ak trá­vite čas osa­mote, alebo ma­xi­málne v ZOO mimo mesta, kde ni­koho ne­poz­náte.

In­tro­vert pod­po­ruje člo­veka ta­kého, aký je

Láska s in­tro­ver­tom nie je len taká kla­sická. In­tro­vert ťa ob­di­vuje a pod­po­ruje v tom, čo ro­bíš a aká si. Ne­bude od teba oča­ká­vať, že sa zme­níš, ale bude pod­po­ro­vať tvoje sku­točné ja.

Vzťah s in­tro­ver­tom nie je nuda

In­tro­vert síce nemá rád veľké po­du­ja­tia a veľa ľudí na jed­nom mieste, ale vie si užiť kon­certy, kino či krásne miesta. Tak­tiež po­zná veľa mož­ností, ako si užiť deň na pek­nom mieste, ktoré ne­pozná veľa ľudí.

zdroj: we­he­ar­tit.com

„Čo sa týka spo­loč­nosti, v kto­rej sa po­hy­bu­jem, som veľmi vy­be­ravý. Svoj čas a ener­giu ve­nu­jem len tým, ktorí mi ich aj vrá­tia.“  Dau Vo­ire

In­tro­vert po­čúva

In­tro­vert ti ne­po­vie, že má toho dosť. Je sku­točne dob­rým par­tne­rom a zá­ro­veň pria­te­ľom. Tvoje prob­lémy sú aj jeho prob­lémy. Tvoje ra­dosti sú aj jeho ra­dosti.

Nie je žiar­livý

In­tro­vert po­tre­buje svoj osobný pries­tor, a preto s ním ne­bu­deš ne­us­tále. Uve­do­muje si svoju hod­notu a uve­do­muje si hod­notu dru­hých, preto ne­ča­kaj, že sa ti bude do­pro­so­vať, ne­us­tále ťa pre­na­sle­do­vať a ur­čite nie žiar­liť.

Zmys­lu­plné kon­ver­zá­cie

Skvelé filmy, čí­ta­nie kníh či ča­so­pi­sov, sle­do­va­nie hviezd alebo roz­prá­va­nie sa o ži­vote. Toto všetko za­ži­ješ vo vzťahu s in­tro­ver­tom, takže sa roz­hodne nu­diť ne­bu­deš.

Osobný rast na pr­vom mieste

In­tro­vert si po­trpí na osobný roz­voj a ne­us­tále sa snaží zlep­šo­vať. Tak­tiež po­tre­buje sa o niečo zau­jí­mať, aby si tak roz­ší­ril ob­zory a je na seba veľmi prí­sny.

zdroj: we­he­ar­tit.com

„Ne­pod­ce­ňujte ma, pre­tože som ti­chá. Viem toho viac, než po­viem, pre­mýš­ľam viac ako ho­vo­rím a všetko po­zo­ru­jem viac, ako si mys­líte.“ Mi­cha­ela Chung

Jed­no­du­chý, no pri­tom krásny vzťah

In­tro­vert nemá rád hádky a ne­do­ro­zu­me­nia. Keď bu­deš po­tre­bo­vať čas, dá ti ho. Ak on bude po­tre­bo­vať na chvíľu od­ísť a niečo po­cho­piť, tak­tiež ho bu­deš mu­sieť re­špek­to­vať. In­tro­vert ti po­vie veci na ro­vinu, pre­tože si ťa váži a re­špek­tuje.

Komentáre