Pre mňa byť nahá zna­mená byť zra­ni­teľná, odo­vzdá­va­júc ti úplnú moc. Každá veta, každé pri­zna­nie je spô­so­bom, akým ti od­ha­ľu­jem svoju dušu. Tá duša má vrstvy. Aj také, ktoré ešte ni­kdy ni­kto ne­vi­del.

Som nahá, keď ti od­ha­ľu­jem svoje po­city. Zna­mená to, že pri­púš­ťam, že nie vždy ich mu­síš po­cho­piť. Po­dá­vam ti tým lo­patu a ne­chá­vam ťa ko­pať do hĺbky svo­jej duše dú­fa­júc, že s tým v pol­ceste ne­pres­ta­neš. Zna­mená to, že roz­umiem, nie vždy sa ti to môže pá­čiť, mô­žeš si to ro­zmys­lieť a opus­tiť ma.

Keď som nahá zna­mená, že ti do­vo­ľu­jem ma vi­dieť tak, ako ma ešte ni­kto pred tým ne­vi­del. V pl­nom svetle. Si to ty, ako na mňa hľa­díš, presne na takú, aká som. Dá­vam ti kľúč k dve­rám, ktoré ne­bol ni­kto schopný ot­vo­riť. Sú to dvere ku všet­kým mo­jim ne­is­to­tám, oba­vám, k tomu čo ľu­tu­jem. Zna­mená to, že ti do­vo­ľu­jem vi­dieť dô­vody, prečo sa to­pím, prečo sa nie vždy sprá­vam tak, ako by som sa mala.

Roz­ťa­hu­jem nohy svo­jej duše dú­fa­júc, že sa bu­deš chcieť so mnou mi­lo­vať a nie iba mať sex. Do­vo­ľu­jem ti vi­dieť do mňa. Ďa­leko za krásu, do­vo­ľu­jem ti vi­dieť to všetko ška­redé vo mne. Je to ako str­há­vať si ob­väzy zo svo­jich ne­za­ho­je­ných rán dú­fa­júc, že ich ne­zväč­šíš. Pri­jí­mam fakt, že možno práve ty bu­deš dô­vo­dom, prečo bu­dem ne­ko­nečne kr­vá­cať.

Byť nahá je ako byť zá­ro­veň čistá, aj keď sme všetci už zhre­šili. Byť nahá je byť ot­vo­rená sú­de­niu a kri­tike. Moje pri­zna­nie o štvr­tej ráno je o tom, aké je to byť nahá. ,,Toto som ja a mi­lu­jem ťa,“ je byť nahá.

zdroj: thought­ca­ta­log, foto: we­he­ar­tit

Komentáre