Ur­čite si práve nad týmto člán­kom pre­vrá­tila očami a mys­líš si,že in­ter­ne­tové ka­ma­rát­stva sú len veľ­kým ne­zmys­lom dneš­nej doby. No te­raz ti niečo po­viem.

Pred dvoma rokmi som cez všet­kým známu so­ciálnu sieť Fa­ce­book, spoz­nala jedno dievča. Ne­ro­bila som si veľké ná­deje, že z toho bude viac ako len je­den ne­zá­vislý po­kec.

No veci sa ča­som za­čali me­niť. Ako sme si za­čali pí­sať, viac a viac sme sa spoz­ná­vali. Roz­prá­vali sme sa o všet­kom. Cí­tila som sa pri nej ako pri vlast­nej ses­tre. To dievča po­znalo moje myš­lienky do po­sled­nej bodky. Ne­chá­pala som tomu. Ako ťa môže člo­vek, kto­rého si ešte ani ne­vi­dela, ovplyv­niť na­toľko, že nie je deň, kedy by ste si ne­pí­sali? Je to zvláštne, no zá­ro­veň úžasné. Je to pre mňa veľ­kým dob­ro­druž­stvom, ktoré mi dalo do ži­vota viac ako čo­koľ­vek iné.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Dnes sa už po­známe 2 roky aj ne­ja­kých pár me­sia­cov. Ne­ví­dame sa každý deň a ani spolu ne­cho­díme do školy alebo von. Bráni nám v tom diaľka. No nie je to taká pre­kážka, ktorá by nás roz­de­lila. I keď nám v osob­ných roz­ho­vo­roch, ob­ja­tiach a v mno­hých ve­ciach brá­nia tie ne­šťastné ki­lo­metre, stále máme jedna druhú. Vieme sa pod­po­riť aj cez slová ukryté v jed­nej cha­to­vej hla­vičke, ktorá mi večne vy­ska­kuje v mo­bile. Ne­po­znám lepší po­cit, ako spoz­nať nie­koho ako je ona. Má v sebe niečo, čomu ja ne­do­ká­žem odo­lať. Vlastne…nič ne­do­ká­žem. Je­dine ju bez­hlavo mi­lo­vať.

Každý ve­čer za­spá­vam s po­ci­tom, že mám dô­vod na pre­bu­de­nie. Nie je deň, kedy by som jej ne­za­že­lala dobré ráno a dobrú noc. Nie je deň, kedy ma ne­zau­jíma, ako sa má, čo má nové alebo čo ju trápi. A nie je deň, kedy by som ju ne­mi­lo­vala..

zdroj: uns­pa­lash.com uns­pa­lash.com

Ni­kdy som si ne­bola ni­čím a ni­kým istá. No jed­nou ve­cou si istá som. Že toto dievča za žiad­nych okol­ností ne­opus­tím. Som ochotná pre ňu spra­viť a obe­to­vať čo­koľ­vek. Nech už sa mám ako­koľ­vek, dobre alebo zle, práve vďaka nej sa cí­tim vždy šťastne.

Pra­jem kaž­dému jed­nému člo­veku, aby v ži­vote stre­tol nie­koho, ako ja. Aj keď by vo va­šom pria­teľ­stve malo byť ne­ko­nečne veľa pre­ká­žok. Ži­vot je o tom, aby sme ich pre­ko­ná­vali.

Komentáre