Ba­ran:

Strá­vila si každú možnú chvíľu ča­ka­ním. Ča­ka­ním na to, že sa ten druhý vráti, ča­ka­ním na šťas­tie. Stále si po­čí­tala dni do do­vo­lenky a ví­kendu. Na­miesto toho, aby si sa te­šila z po­koj­ných dní, si stále chcela niečo viac. Niečo iné. Niečo lep­šie. Ni­kdy si sa sku­točne ne­za­mi­lo­vala, pre­tože si sa stala prí­liš ne­po­kojná.

Býk:

Uviazla si v ste­re­otype. Rok 2017 bol pre teba veľmi kom­fortný. No sama dobre vieš, že ani po­hodlný alebo kom­fortný vzťah ne­musí byť ten správny. Tvoja po­kojná práca ne­musí byť tá pravá práca. Zo­stá­vaš na jed­nom mieste pre­tože sa bo­jíš zmien. Rad­šej sa dr­žíš toho, čo po­znáš. Vy­hý­baš sa ri­zi­kám, no mala by si to zme­niť.

Blí­ženci:

Zdá sa ti, ako by bol celý svet proti tebe. Ke­dy­koľ­vek tvoji pria­te­lia idú na drink bez teba si na­štvaná a ne­prí­jemná. Na­miesto toho, aby si sa sna­žila zme­niť tvoju si­tu­áciu sa iba ob­vi­ňu­ješ. Po­vieš si, že nie si dosť dobrá. Ale ak­cep­tuj tvoj ži­vot taký, aký je. Pra­cuj dobre, aby si sa zlep­šila a bola šťast­nej­šia.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Rak:

Po­čas roka 2017 si ve­no­vala prí­liš veľkú po­zor­nosť tomu, čo si o tebe mys­lia iný ľu­dia. Vždy keď si po­stla fotku na ins­ta­gram, vší­mala si si koľko do­stane laj­kov. Strá­vila si celý rok zne­po­ko­je­ním, čo si o tebe ľu­dia budú mys­lieť ak spra­víš toto alebo tamto. Ale ty sa máš sú­stre­diť najmä na seba, aby si bola v po­riadku.

Lev:

Až prí­liš veľa sa o seba sta­ráš a chceš, aby to vi­deli aj tvoji os­tatní ka­ma­ráti. Ho­vo­ríš si, že nie si lacná ale trá­viš ho­diny če­sa­ním svo­jich vla­sov a vy­be­ra­ním si ob­le­če­nia. Pred­tým ako uve­rej­níš jednu fotku ich mu­síš uro­biť as­poň 50. Bo­jíš sa o svoj vzhľad, pre­tože chceš aby ťa os­tatní mali radi pre­tože te­raz si ne­istá v tom, či je to pravda.

Panna:

In­ves­to­vala si veľa času do sta­rost­li­vosti iných.  Vy­šla si zo svo­jej kom­fort­nej zóny, aby si ich uro­bila šťast­nými. Po­zý­vala si si na drinky, na drahé ve­čere alebo do kina. Ne­ve­no­vala si svo­jim prob­lé­mom po­zor­nosť len preto, aby si zais­tila aby boli os­tatní v po­riadku. Ale čo si uro­bila pre seba? Vô­bec nič. Mu­síš pre­stať za­ob­chá­dzať s os­tat­nými ľuďmi ako pri­ori­tami a uro­biť ob­čas seba pri­ori­tou.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Váhy:

Ideš s da­vom – čo môže by nie­kedy dobrá vec. Ale celý rok si strá­vila tým, čo chceli os­tatní. Išla si sa na­jesť kam chceli oni, mohli vy­brať film, ktorý chceli, po­čú­vala si svo­jich ro­di­čov v tom, ako ti roz­prá­vajú do tvojho ži­vota. Ale ne­ne­chaj sa ovplyv­ňo­vať inými. Ty sama roz­hodni, čo je pre teba naj­lep­šie.

Škor­pión:

Ty si sa sna­žila nájsť svoje po­sla­nie a cieľ. Uve­do­mu­ješ si, ako si tvoji pria­te­lia sta­vajú domy, za­kla­dajú ro­diny, pl­nia že­la­nia. Možno ale na toto ešte nie si pri­pra­vená. No mala by si si tiež za­čať pl­niť svoje sny. Ces­to­vať, po­má­hať ľu­dom v nú­dzi alebo niečo, pri čom by si sa cí­tila, akoby si ne­strá­cala čas na tejto zemi.

Stre­lec:

Vzdá­vaš sa prí­liš ľahko, bez boja. Nech­ceš stále po­ci­ťo­vať ne­ús­pech, takže rad­šej od­ídeš skôr, než by si mala do­stať mož­nosť, že by ťa nie­kto od­mie­tol. No mala by si ro­biť presný opak. Mala by si sa pre­sved­čiť o tom, že si dosť dobrá. Mala by si sa za­čať viac po­vzbu­dzo­vať a viac si ve­riť.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Ko­zo­ro­žec:

Celý rok si strá­vila po­má­ha­ním. Sotva si vi­dela svo­jich blíz­kych. Sotva si sa dobre vy­spala. Pre­ží­vala si dni na káve a ener­ge­tic­kých ná­po­joch. Cí­tiš ale, že ne­máš žiadny po­riadny ži­vot. Ver mi, aj keď je pre teba práca dô­le­žitá, mu­síš si dať pre­stávku.

Vod­nár:

Keď sa ob­zrieš späť, mô­žeš spo­čí­tať viac zlých vecí, ktoré sa ti stali, ako tých dob­rých. Tieto zlé veci spô­so­bili to, že sa cí­tiš sama a opus­tená. Stra­tila si svoji vieru v dobro. Bo­juj a nájdi ju znovu.

Ryby:

Stále ži­ješ v mi­nu­losti a to je už rok 2017.  Vy­rá­stla si a do­spela si, nie si tá, ktorá ro­bila na­ivné chyby. Mu­síš ne­chať to­xic­kých ľudí vo svo­jej mi­nu­losti a žiť prí­tom­nos­ťou. Mu­síš sa vy­rov­nať s tým, že veci sa me­nia. Ľu­dia sa me­nia. Ne­mô­žeš bo­jo­vať s ča­som, tak s tým pre­staň.

Komentáre