Každý má svoje chyby. Ale… ako do­ká­žeš zis­tiť, ktorá je tvoja naj­väč­šia?

Dnes ti to pre­zradí tvoje zna­me­nie.

Ba­ran

Tvoja chyba je, že sa sna­žíš pre­sa­dzo­vať svoje ná­zory a myš­lienky. Bez ohľadu na to, či sú tvoje ná­zory dobré alebo zlé, ich pre­sa­dzu­ješ všade a v kaž­dej si­tu­ácii.

Býk

Naj­väč­ším prob­lé­mom pre teba je tvoja tvrdo­hla­vosť. Keď si raz niečo zau­mie­niš, dr­žíš sa toho a nech­ceš po­ľa­viť. Je to fajn, ale v mno­hých ohľa­doch ťa to vy­čer­páva.

Blí­ženci

Vô­bec ne­vieš čo chceš. Tvoje myš­lien­kové po­chody sa ne­dajú opí­sať a ná­zory me­níš zo dňa na deň. Nie je to tak, že by si bola fa­lošná alebo kla­mala, jed­no­du­cho ži­ješ pre mo­ment a stá­losť nie je pre teba.

Rak

Tvoja veľká chyba sú tvoje prí­lišné emó­cie. Si veľmi cit­livá, do­konca aj keď si vodné zna­me­nie. Nie­ktorí ľu­dia ťa do­konca ozna­čujú za ná­la­dovú osobu.

zdroj: www.go­dand­man.com

Lev

Oča­ká­vaš, že sa celý svet (alebo as­poň daný mo­ment) bude to­čiť okolo teba. Tvoj naj­väčší prob­lém je to, že chceš, aby sa všetka po­zor­nosť za­me­rala len na teba.

Panna

Vy­stu­pu­ješ ako veľká per­fek­ci­onis­tka, ktorá je až prí­liš za­ťa­žená na to, ako sú veci upra­tané. Cí­tiš sa veľmi ne­prí­jemne aj vtedy, keď sa v tvo­jej izbe zmení čo i len jedna vec.

Váhy

Tvoja naj­väč­šia chyba je tá, že sa ne­vieš so­cia­li­zo­vať. Ľahko udr­žia­vaš kon­takt s pár ľuďmi, kto­rým dô­ve­ru­ješ, ale ťažko si vy­tvá­raš nové pria­teľ­stvá.

Škor­pión

Tvoja naj­väč­šia chyba je tá, že sa ne­vieš odo­sob­niť od mi­nu­losti. Všetky spo­mienky sú stále v tebe. Či už tie dobré… ale aj tie zlé.

zdroj: unsp­lash,com

Stre­lec

Ro­bíš naj­väč­šiu chybu v tom, že ne­vieš pre­stať pra­co­vať. Hr­nieš sa za úspe­chom, po­chva­lou, cieľmi. Ne­za­bú­daj však na od­dych, aj on je veľmi dô­le­žitý.

Ko­zo­ro­žec

Tvoja naj­väč­šia chyba je tá, že chceš byť vo všet­kom prvá a vo všet­kom vy­hrá­vať. Av­šak po­tom, keď sa ti to ne­po­darí je to s te­bou ešte hor­šie.

Vod­nár

Ne­smieš tak veľa ris­ko­vať. Ja viem, mi­lu­ješ ad­re­na­lín a rada sa do­stá­vaš mimo kom­fortnú zónu. Ale mala by si po­znať roz­umnú hra­nicu.

Ryby

Tvoja naj­väč­šia chyba je v tom, že ži­ješ vo vlast­nom svete. Máš svoju sú­kromnú bub­linu, kde ne­vní­maš nič iné len seba a svoje šťas­tie. Treba sa však po­zrieť na svet aj tro­chu re­a­lis­tic­kej­šie.

 

Zdroj: www.cos­mo­po­li­tan.com

Komentáre