Tla­čová správa Eco­tan.sk

Bo­hu­žiaľ, letné ho­rú­čavy a teplé ve­čery sú už pre tento rok ne­ná­vratne preč a s le­tom po­stupne od­chá­dza aj naše opá­le­nie. Preto pri­ná­šame 5 jed­no­du­chých tri­kov, ako sa ti ho po­darí udr­žať čo naj­dl­h­šie.

1. Veľa vody

Správna hyd­ra­tá­cia po­máha ce­lému or­ga­nizmu. Do­sta­tok vody udr­žuje po­kožku zdravú, peknú a krásnu. Vďaka vode bude tvoja po­kožka hyd­ra­to­vaná, čo za­bráni jej vy­su­šo­va­niu a lú­pa­niu.

zdroj: unsp­lash.com

2. Ho­le­nie

Pri opá­lení treba úplne za­bud­núť na de­pi­lá­ciu vos­kom alebo kré­mami. De­pi­lá­cia ťa zbaví nie­len chĺp­kov, ale aj opá­le­nia. Preto s opá­le­nou po­kož­kou je naj­lep­šia ka­ma­rátka ži­letka.

3. Pe­e­ling

Pr­vých pár týž­dňov od do­sia­hnu­tého opá­le­nia sa pe­e­lin­gom úplne vy­hni. Nie­lenže sa tvoja po­kožka ob­no­vuje pri­ro­dzene, ale vďaka pe­e­lingu sa tento pro­ces urýchli a tak sa zba­víš aj opá­le­nia. Ak chceš pe­e­ling na­priek tomu po­u­žiť, je veľmi dô­le­žité vy­brať pro­dukt na prí­rod­nej báze, ktorý bude voči tvo­jej po­kožke jem­nejší a še­tr­nejší.

zdroj: unsp­lash.com

4.Koz­me­tika

Sa­motné pi­tie vody sa­moz­rejme ne­stačí. Dô­le­žité je ve­no­vať po­zor­nosť aj po­kožke a pleti. Pri spr­cho­vaní po­uži spr­chový olej na­miesto gélu. Olej na roz­diel od gélu po­kožku vy­ži­vuje a tá po­tom zo­stáva jemná a vláčna. Po spr­che je vhodné po­u­žiť aj te­lové mlieko.

5. Sa­mo­opa­ľo­va­nie

Opá­le­nie z leta nám vy­drží ma­xi­málne me­siac a preto mu treba do­po­môcť. Na trhu je veľa sa­mo­opa­ľo­va­cích pro­duk­tov, no sú plné che­mi­ka­lií a pa­ra­bé­nov. Preto od­po­rú­čame siah­nuť po prí­rod­nej a ove­re­nej koz­me­tike.

Na Slo­ven­sku k na­job­ľú­be­nej­ším znač­kám patrí Eco by So­nya, ktorá má čisto prí­rodné zlo­že­nie. Eco by So­nya po­sky­tuje rôzne pro­dukty, ktoré vy­rie­šia každý prob­lém. Ak tú­žiš po sý­tom bron­zo­vom opá­lení, ur­čite siahni po kréme In­vi­sible tan alebo po pene Fir­ming mousse.

Na tvár je na­ji­de­ál­nej­šia vo­dička Face Tan, ktorú rov­no­merne ro­zot­rieš aj na ťažko do­stup­ných mies­tach. Vo­dička sa tiež lep­šie vsiakne na miesta s mi­mic­kými vrás­kami.

Ak si ble­duľa, siahni po Win­ter Skin kréme. Do­siah­neš tak re­álne pô­so­biace opá­le­nie k tónu po­kožky.

zdroj: eco­tan.sk

BO­NUS PRE ČI­TA­TEĽKY OD­ZADU: Za­daj kód “od­zadu” do po­známky pri ob­jed­návke a Eco­tan.sk ti pri­balí ZA­DARMO KUKU NÁ­RA­MOK v hod­note 11,99€. Promo kód platí len pre ob­jed­návky nad 50€. Nad 50€ po­sky­tuje stránka tak­tiež do­ru­če­nie za­darmo.

Značku Eco by So­nya už od­skú­šalo via­cero čes­ko­slo­ven­ských ce­leb­rít a prak­ticky všetky si ho veľmi po­chva­ľujú. Pri­ná­šame zo­pár re­cen­zií:

ZU­ZANA PLAČ­KOVÁ

Známa ce­leb­rita zo slo­ven­ských ob­ra­zo­viek

„Kaž­dému, kto má rád opá­lenú kožu, mô­žem je­dine od­po­ru­čiť! Ko­nečne kva­litná sa­mo­opa­ľo­va­cia koz­me­tika, ktorá robí krásnu farbu, ne­špiní ob­le­če­nie a ne­robí fľaky všade po tele! Po­kožka je vďaka skve­lému zlo­že­niu krásne hladká a vy­ži­vená, čo je pre mňa veľké plus. Za mňa ten naj­lepší sa­mo­opa­ľo­vák! Som veľmi rada, že je do­stupný už aj u nás. Vďaka!“

JANA HR­MOVÁ

Známa zo slo­ven­ských te­le­ví­zií

„Mi­lu­jem opá­lenú po­kožku. Eco by So­nya spĺňa krásne opá­le­nie a zdra­vie v jed­nom. Po­kožka je krásne hyd­ra­to­vaná a jemná vďaka prí­rod­nému zlo­že­nie v bio kva­lite. Od­po­rú­čam všet­kým, ktorí sa chcú cí­tiť zdravé a krásne.“

TE­REZA BUD­KOVÁ

Česká mo­delka a I. česká vi­ce­miss 2009

„Mi­luji tuto kos­me­tiku! Eco by So­nya je prá­vem špička na světo­vém trhu v sa­mo­opa­lo­vací kos­me­tice. Díky or­ga­nic­kému pěs­tí­címu slo­žení je po­kožka vy­ži­vená a při­ro­zeně opá­lená. Do­po­ru­čuji všem, kteří chtějí zdravé opá­lení s vy­ži­ve­nou a pěs­těnou po­kož­kou díky čis­tému slo­žení.“

TE­REZA CHLE­BOV­SKÁ

Česká re­por­térka, mo­delka a Česká Miss 2012

„S pro­dukty Eco by So­nya jsem velmi spo­ko­jená. Mému tělu do­dá­vají pří­jemný letní opá­lený vzhled, který mi vy­ho­vuje a ve kte­rém se cí­tím velmi do­bře! Čistě pří­rodní slo­žení bez řady che­mie je pro mě velké plus! Jako do­po­ru­čení bych uvedla řádné umytí ru­kou po ap­li­kaci krému, tak aby Vám tam ne­zůs­taly flíčky.“

Pro­dukty Eco by So­nya kú­piš ok­rem ori­gi­nál­neho es­hopu Eco­tan.sk aj na es­ho­poch ako La­dy­World.sk, kde ho mô­žeš kú­piť v ak­ci­ových se­toch aj s inými štý­lo­vými pro­duk­tami a vý­razne tak ušet­riť.

Na oboch strán­kach majú pro­dukty skla­dom a do­ru­čujú do 24 ho­dín po ce­lom Slo­ven­sku. Stránky tiež náj­deš na ins­ta­grame a fa­ce­bo­oku ako @eco­tan.skcz a @la­dy­world.skcz

Komentáre