Nie­ktorí muži majú ne­uve­ri­teľnú su­per­schop­nosť – do­kážu vy­cí­tiť, kedy na nich už žena za­budla a práve vtedy sa jej pri­po­menú.

 „Za­čalo ma to trá­piť,
takí sú chlapi, že rad­šej sa vrá­tiť,
ako ťa mať stra­tiť na­dobro…“
Takto ne­jako to spieva aj Ego vo svo­jej no­vej skladbe.

Do­kážu sa z tvojho ži­vota vy­pa­riť zo dňa na deň. Za­ho­diť všetko, čo ste spo­ločne bu­do­vali a ni­kdy sa ne­ob­ze­rať späť. Kým tebe ne­os­talo nič iné len oči pre plač a zlo­mené srdce, on si ve­selo pláva ži­vo­tom ďa­lej a tvári sa, že sa vlastne ani nič ne­stalo. To si však ešte ne­uve­do­muje, o čo pri­šiel. No skôr či ne­skôr mu to dôjde. Ne­po­znám žiadnu tajnú for­mulku, podľa kto­rej si muž uve­domí, že ťa vlastne ni­kdy ne­mal ne­chať ísť. Jed­no­du­cho im to dôjde. Zväčša je už však (chva­la­bohu) ne­skoro.

@cin­dyb­runa #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Dô­vody, pre ktoré ťa vtedy ne­chal môžu byť rôzne. Ba do­konca tam ne­musí byť žiadny špe­ciálny. Vá­žim si mu­žov, ktorí do­kážu ot­vo­rene ho­vo­riť o tom, čo cí­tia. Ktorí s te­bou do­kážu jed­nať priamo a úp­rimne. Kiežby bolo ta­kých viac, ušet­rili by nám nie­koľko pre­bde­ných nocí a spy­to­vaní sve­do­mia o tom, čo sa asi mohlo po­ka­ziť a či sme ne­mali niečo spra­viť inak.  Často sa však stáva, že dô­vod býva na­toľko ma­li­cherný, že sa nám to boja po­ve­dať.

@tati_vk 🎀 #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Každá žena, ktorá si tým pre­šla sa v tom nájde. Prvé dni sa hne­váš, ne­do­ká­žeš sa na nič sú­stre­diť a mie­šajú sa v tebe rôzne po­city. Tento zmä­tok prejde v žiaľ a v ne­sku­točnú túžbu dať to všetko do po­riadku, si schopná a ochotná od­pus­tiť a za­bud­núť, len aby sa vrá­til. On je však už nie­kde inde a ty si za­čneš po­maly uve­do­mo­vať, že ta­diaľ cesta ne­ve­die a po­tre­bu­ješ sa po­hnúť ďa­lej.

A tak veľmi opatrne ale predsa za­čneš znova oží­vať, prí­deš na to, že nie každý, kto od­íde pre teba zna­mená stratu, a že si vlastne za­slú­žiš viac. A vtedy, keď sa cí­tiš plná sily a ener­gie, keď roz­dá­vaš úsmevy všade na vô­kol a pri­ťa­hu­ješ k sebe no­vých ľudí sa zrazu ozve on. Ten, o kto­rom si dú­fala a mod­lila sa nech sa vráti. Ten, kto­rému si možno aj pí­sala a vo­lala no on to všetko ig­no­ro­val. Ten, na kto­rého sa ti už skoro po­da­rilo za­bud­núť… Mu­síš po­zbie­rať všetky svoje sily na to, aby si mu do­ká­zala ne­od­po­ve­dať. Pri­po­meň si, koľko času a ener­gie ťa stálo do­stať sa tam, kde te­raz si. On si možno uve­do­mil o čo pri­šiel, možno to aj NE­SKU­TOČNE ľu­tuje, no možno sa len za­čal nu­diť a o chvíľu sa celý tento sce­nár zo­pa­kuje. Ne­buď jeho hrač­kou, ne­buď „že­nou na za­vo­la­nie“. Muž, ktorí ťa na­ozaj mi­luje vie, že si to ne­za­slú­žiš a ni­kdy by ti to ne­uro­bil.

Komentáre