Tento člá­nok ve­nu­jem všet­kým tým koč­kám a … aj by som po­ve­dala že­nám, ale na­zvime to diev­ča­tám, ktoré si mu­sia do­ka­zo­vať, aké sú cool. Tento člá­nok ne­ška­tuľ­kuje, ne­ho­vorí, že dnes je každá taká a že tento svet speje do zá­huby. Ja ho­vo­rím o ka­te­gó­rií diev­čat, ktoré nie sú vlastne hlúpe, ale keď chcete za­pad­núť, čo pre to ne­spra­víte, všakže?

Možno si po pre­čí­taní tohto článku po­viete, že som len žen­ská, ktorá zá­vidí, má nudný ži­vot a po­tre­buje si to kom­pen­zo­vať na tomto „hej­ter­skom“ článku. Bo­hu­žiaľ, toto nie je ani tak „hej­ter­ský“ člá­nok, ako skôr člá­nok prav­divý a zá­ro­veň veľmi smutný člá­nok. Pre­tože toto je téma, ktorá má po­sledné týždne/me­siace vlastne mrzí. Pre­tože to vi­dím často.

Diev­čatá, ktoré sotva do­siahli vek 15 ro­kov si po­čí­tajú na prs­toch, koľ­kých se­xu­ál­nych par­tne­rov už vy­s­trie­dali. Cho­dia na párty, kde sa po­kojne ne­chajú ob­chyt­ká­vať, ne­skôr skú­sia pár „ve­ci­čiek“ na zá­cho­doch, ob­čas si vy­jdu von za­pá­liť a šup ho na­s­päť, na par­ket, kde treba opäť nie­koho zlá­kať. Ak im kú­piš al­ko­hol, vďačne sa ti od­vďa­čia, ale po­zor, lebo sa môže stať, že o chvíľu príde ich na­sratý otec, ktorý ich bude ťa­hať von za vlasy, dá im do­máce vä­ze­nie, no ona aj tak vy­behne cez okno v je­den krásny ve­čer, aby opäť mohla mať pl­no­hod­notné zá­žitky.

unsp­lash.com

Viem, ne­číta sa to ľahko, no verte mi, o to ťaž­šie sa mi to píše.

Ak ne­faj­čia, ne­pijú, ne­no­sia roz­tr­hané si­lonky, ne­majú swag a ne­majú fra­jera alebo as­poň ka­moša s vý­ho­dami, ako keby ani ne­žili a už vô­bec nie sú cool.

Baby, kočky, pro­sím zo­buďte sa! Nie ste vô­bec cool, nie ste o nič po­pu­lár­nej­šie (teda roz­hodne nie v dob­rom), nie ste o nič kraj­šie alebo lep­šie, ak ro­bíte veci, ktoré nie sú nie­lenže nor­málne pre váš vek, oni nie sú vô­bec nor­málne. Toto je vá­že­nie si sa­mej seba? Že ho­díš sta­tus alebo fotku na insta, aká si smutná, že ľu­dia sú svine, ale to, že ideš ne­skôr von, kde sa po­tre­bu­ješ na­liať, aby si za­padla, vtedy už mo­ti­vačné a hej­ter­ské ci­táty idú bo­kom? Je až ne­uve­ri­teľné, koľko pro­fi­lov na ins­ta­grame sú čistá por­no­gra­fia, hoci ona má ledva 15, ale veď treba na­hnať fol­lo­we­rov, veď tak sa hod­notí hod­nota člo­veka…

unsp­lash.com

Sakra baby, to ozaj ne­viete byť stále tie kočky, ktoré sa ve­dia za­ba­viť s dob­rými ka­ma­rát­kami, ísť na dobrú ko­folu, ke­cať, la­ko­vať si nechty a ne­ísť proti ce­lému svetu? Mu­síte ne­us­tále na­dá­vať na ro­di­čov, ktorí pre vás chcú len to naj­lep­šie?

Nie si viac cool, ak faj­číš a pi­ješ na­silu, len aby si bola ty­pické dievča. Nie si viac cool, ak ti vlastne tie crop­topy a krátke no­ha­vice va­dia, ale treba za­pô­so­biť, aby si bola sexy. Na­ozaj treba sle­do­vať Kar­das­hianky, dá­vať si pus­hupky, ma­ľo­vať sa ako veľ­ko­nočné vajce, byť na kaž­dej párty, na­há­ňať cha­la­nov, no­siť všetky tie čiapky, swagy, ale pri­tom ho­vo­riť: „som iná“?

Nech­cem na­pí­sať, že ge­ne­rá­cia týchto diev­čat je ska­zená, pre­tože ni­jaká ge­ne­rá­cia nie je do­ko­nalá, no mám po­cit, že dneš­ným diev­ča­tám je nú­kané, aby boli sexy, aj keď sotva do­stali ob­čian­sky pre­ukaz. Mu­sia byť do­ko­nalé, mu­sia mať fra­je­rov, mu­sia faj­čiť slimky, opí­jať sa a byť vlastne do­spelé.

Komentáre