Vraví sa, že ži­vot je zmena.

Zmeny sú zväčša zo za­čiatku ne­po­hodlné, lebo ľu­dia sú zvyk­nutí na ur­čitý kom­fort.

Svoju zónu po­hody.

Veľa ľudí len roz­práva o zmene: o tom, ako od­ídu zo vzťahu, kde ich par­tner klame, pod­vá­dza alebo ktorý ich už ne­na­pĺňa.

Od­ídu z práce, ktorá ich ab­so­lútne ne­baví, ale pri­tom sa stále buď k tomu vrá­tia alebo nič ne­zme­nia.

unsp­lash.com

„Tvoj ži­vot, tvoje roz­hod­nu­tia. Každé roz­hod­nu­tie ťa do­stane na miesto, kde si te­raz. Či je dobré alebo zlé, je to skú­se­nosť.“

Veľa ľudí si zá­vidí aj nos me­dzi očami, čo je smutné, pre­tože má­lo­kedy si ľu­dia berú in­špi­rá­ciu od úspeš­nej­ších.

Sú ženy a aj muži, ktorí si berú čo chcú, idú ako kone s klap­kami na očiach k cieľu.

Ob­di­vu­jem ich preto, lebo si pre­šli nie­čím, čo ich navždy po­zna­čilo.

Sú to osob­nosti.

 

unsp­lash.com

Vieš, ak by som ti bola ľa­hos­tajná ne­po­ze­rala by si si môj každý prí­beh.

Ne­zau­jí­malo by ťa, kde som, čo ro­bím a po­dobne.

Nie je mi ťa ľúto, ja byť ty, bolo by mi zo seba zle a ne­do­ká­zala by som si na­ho­vá­rať každú noc slová: Veď on si ma vy­bral.

Ty si spo­kojná oči­vidne.

Ne­mám ti, čo za­vi­dieť.

Úp­rimne mám veľa iných vecí na sta­rosť, než sa zau­jí­mať či si s ním, čo ro­bíš a aký máš ži­vot.

Ledva stí­ham žiť ten svoj.

Je milé, že si mys­líš, že ma zau­jí­maš, ale vy­zerá to tak, že skôr zau­jí­mam ja teba.

To, čo si dám na FB alebo na Ins­ta­gram , nie je ad­re­so­vané tebe. Ale asi sa cí­tiš pre­vi­nilo, keď si mys­líš, že áno.

Jed­no­du­cho si tam dám to, čo sa mi páči.

Chcem len in­špi­ro­vať ľudí, rada po­čú­vam a rada sa učím od dru­hých.

Po­zo­ru­jem a ana­ly­zu­jem.

unsp­lash.com

Viem, čo chcem od ži­vota.

Viem, svoje pri­ority.

Dú­fam, že jed­ného dňa sa po­zrieš a po­cho­píš, kto som.

„Mys­lela som si, že si iná, ale mý­lila som sa a už chá­pem, prečo sa slabí muži boja žien ako ja, lebo sme dravé pre úspech a naše sny .“

Len silní muži nás zvládnu, no to nie je tvoj prí­beh.

unsp­lash.com

Vždy ma moje staré ja bude mo­ti­vo­vať byť lep­ším člo­ve­kom.

Vždy bu­dem chcieť byť naj­lep­šiou ver­ziou seba.

Vždy.

Komentáre