Stále na teba mys­lím a pra­jem si, aby si tu bol. Ak by si bol stále na­žive, ne­mu­sela by som na istý čas za­bud­núť na všetky prí­jemné spo­mienky, len by som na ne po­mys­lela a usmiala sa. Ak by si bol ešte stále na­žive, tak by v bu­dúc­nosti bolo o jednu po­zvánku na moju svadbu viac, ako ich bude. Ak by si bol ešte stále na­žive, ne­mu­sela by som od seba nie­kto­rých ľudí od­tla­čiť. To, ako veľmi mi chý­baš je dô­ka­zom toho, že každý deň pre­mýš­ľam nad tým, čo by si mi po­ve­dal na moje roz­hod­nu­tia.

Je odo mňa se­becké, aby som ťa tu chcela späť, pre­tože po­sledné oka­mihy tvojho ži­vota boli bo­les­tivé. Bol si sám se­bou, no ne­bol si šťastný. Bol si frus­tro­vaný. Bol si zmä­tený. Bol si tak prázdny. Tr­pel si. Tvr­dil si, že ne­máš prečo žiť a my všetci sme sa na to len tak pri­ze­rali.

Ale to ne­zmení sku­toč­nosť, že mi chý­baš. Priala by som si vrá­tiť naše skoré aj ne­skoré roz­ho­vory, ktoré boli tak zmys­lu­plné, ako s ni­kým iným.

Sa­moz­rejme, keď po­viem, že ťa chcem späť, tak ne­mys­lím tú ver­ziu, kto­rou si bol po­sledné týždne. Zau­jí­malo by ma, či sa ži­voty, ktoré stra­tili sa­mého seba na nás tak­tiež po­ze­rajú z neba. Na roz­diel od väč­šiny nocí po­sled­ného me­siaca po­tre­bu­jem pries­tor na zdie­ľa­nie mo­jich myš­lie­nok –  už ich viac ne­mô­žem udr­žať.

zdroj: unsp­lash.com

Ve­nu­jem ti ich každý deň – pre­tože tu ešte stále exis­tuje toľko utr­pe­nia. Ako mô­žeme zme­niť svet bez tvojho vi­zi­onár­skeho ve­de­nia a in­špi­rá­cie?

Tú­žim po po­tvr­dení, že sku­točne vieš, aký hl­boký do­pad mal tvoj od­chod na moje srdce. Každý deň cí­tim po­cit práz­dnoty, ktorý sa mi nezdá byť na­pl­nený. Hľa­dám zna­me­nie, aby som ve­dela, že ma vi­díš. Zú­falo po­tre­bu­jem ve­dieť, že vo mňa stále ve­ríš.

Chcem, aby si ve­del, že sa každý deň sna­žím ro­biť všetko tak, aby si bol na mňa hrdý. Ešte ne­viem, ako sa vy­rov­nám s tým, že už ni­kdy ne­bu­dem ve­dieť, či sa to deje. Stále si v hlave pre­hrá­vam naše roz­ho­vory, ktoré by som si priala, aby sme mali. Mys­lela som si, že v bu­dúc­nosti bude čas..

Po­sledný me­siac som sa sna­žila nájsť slová o tom, ako to jasne vy­svet­liť a po­cho­piť. Ale smrť pri­chá­dza bez sú­citu a lás­ka­vosti. Bolo na­ivné, keď som si mys­lela, že bu­deš v po­riadku, že to ne­do­ká­žeš uro­biť. Si sil­nejší, ako som si mys­lela. Si ten naj­sil­nejší člo­vek, akého som mohla spoz­nať. Mala som pri­pra­vené pekné slová, ktoré dá­vajú ľu­ďom ná­dej a po­hod­lie, ale sú mo­menty, kedy ma moje sku­točné po­city úplne za­siahnu. Keď si uve­do­mu­jem, ako ne­spra­vod­livý je tento svet. V nie­kto­rých chví­ľach mi slová ne­sta­čia na to, aby som opí­sala, ako sa všetci cí­time kvôli tomu, že tu už nie si. Sú chvíle, kedy ma hnev kon­zu­muje, slzy ma uto­pia a otázky sa za­čí­najú stup­ňo­vať ako ho­rúčka, ktorú ne­mô­žem ovlá­dať. Boli tu veci, ktoré si ešte mu­sel uro­biť. Tak prečo si si ne­dal šancu to uro­biť?

(Ne)správne miesto. (Ne)správny čas. Ale je­diné, čo si si o sebe stále mys­lel, bol ne­správny člo­vek.

Zau­jí­malo by ma, či by si mi po­ve­dal, aby som po­kra­čo­vala v pí­saní. Aby som moje slová ni­kdy ne­ne­chala zo­mrieť, aj keď to moje ná­deje nie­kedy ro­bia. Zau­jí­malo by ma, či by si mi ešte stále ho­vo­ril, že sa ne­mám toľko trá­piť pre lásku, aj keď ty si bol ten, čo sa pre ňu trá­pil naj­viac.

zdroj: unsp­lash.com

Ob­čas pre­mýš­ľam o tom, čo si o mne mys­líš. Čo si mys­lím o zá­pis­ní­koch, ktoré le­žia pri mo­jej po­steli za­pl­nené mo­jím cha­otic­kým pís­mom. O mu­žoch, ktorí sa mi pá­čili, o vzťa­hoch, ktoré som si vy­tvo­rila, o slo­vách, ktoré pí­šem.

Zau­jí­malo by ma, či by si si ešte stále čí­tal moju po­é­ziu, ak by si bol na­žive. Či by si ešte stále krú­til hla­vou nad ľuďmi, s kto­rými sa stre­tá­vam a hud­bou, ktorú po­čú­vam.

Zau­jí­malo by ma, či by si mi od­pus­til, že som ťa ne­po­čú­vala v tých naj­dô­le­ži­tej­ších chví­ľach. Keď som ti mohla po­môcť, keď som to všetko mohla zme­niť, ale ja som bola prí­liš za­hľa­dená do seba.

Chá­pem, že keby si bol ešte na­žive, stále by si tr­pel. Možno smrť je ži­vot pre nie­kto­rých z tých, ktorí chcú zo­mrieť. Ne­viem si ani pred­sta­viť, aké je bo­jo­vať s ta­kou bo­les­ťou, ktorá by ma viedla k zmýš­ľa­niu o od­chode.

Viem isto, že ten, koho som stra­tila chcel zo­mrieť hl­b­šie, než si že­lal žiť. Pre neho bola smrť ži­vo­tom.

A táto ver­zia teba – milá, lás­kavá, šťastná ver­zia – je už len je­diná, ktorú vi­dím. Za­kaž­dým, keď za­tvá­ram oči. Vždy, keď kvôli tebe ne­do­ká­žem spať. Vždy, keď o tebe roz­prá­vam prí­beh. Vždy, keď na teba mys­lím.

Komentáre