Mu­sela som od­ísť, aj keď som ho veľmi ľú­bila. Mi­lo­vala som na ňom všetko, čo by si mi vy­me­no­vala. Sa­moz­rejme, z času na čas uro­bil chybu, no to aj ja. Ale v za­čiat­koch sme sa sna­žili obi­dvaja rov­na­kým die­lom.

Uro­bila by som všetko preto, aby to bolo také, ako na za­čiatku.

Aby sme si vy­mie­ňali milé správy, aby sme si do­ka­zo­vali našu lásku pek­nými ges­tami a ve­deli sna­ži­vosť toho dru­hého oce­niť. Aby sme cho­die­vali často von, aby sme mali me­dzi se­bou ka­ma­rát­sky vzťah, aby sme si na seba na­šli čas a ve­deli si užiť spo­ločné chvíle.

Po­stupne som sa ne­cí­tila dobre a po­maly som sa du­sila. Mala som po­cit, akoby celý vzťah stál len na mne. Akoby som bola len ja tá, ktorá sa stará. Akoby som bola ja je­diná vo vzťahu. Mu­sela som od­ísť, pre­tože to ne­bolo správne. Ne­bolo správne sa tak cí­tiť a po­maly sa ni­čiť.

zdroj: Photo by Jo­el­Valve on Unsp­lash.com

Keď člo­veka ľú­bim, ľú­bim ho ce­lým srd­com a ne­zná­šam po­lo­vičnú lásku. Aký to má po­tom zmy­sel? Je vô­bec správne ľú­biť s hra­ni­cami? Nie.

Ne­mám rada, ak je sta­rost­li­vosť len na jed­nom. Či už ide o vy­mýš­ľa­nie spo­loč­ných ak­ti­vít, či o miesto na ví­kend, alebo o po­ze­ra­nie filmu. Od tých naj­men­ších ma­lič­kostí až po tie vážne prob­lémy by mali spolu dvaja ľu­dia hľa­dať kom­pro­mis.

Vo vzťahu sú vždy dvaja ľu­dia na všetko – na tie pekné chvíle, ale aj na tie ška­redé.

Ak ťa tvoj par­tner ne­cháva vo vzťahu „samú“, mala by si sa s ním po­roz­prá­vať. Po­vedz mu, že sa ne­cí­tiš dobre a na­priek tomu, že nie­kedy máš rada veci podľa seba, chcela by si vi­dieť ini­cia­tívu aj na jeho strane. Po čase ťa to prí­lišné sta­ra­nie pre­stane ba­viť. Bu­deš una­vená a vzťah ťa bude vy­čer­pá­vať.

Na­ozaj, zdravý vzťah nie je ten, v kto­rom sa stará iba je­den člo­vek a druhý sa pri ňom iba ve­zie.

Komentáre