Ale na­ozaj. Bu­deš nie­kedy šťastná, ak celý ži­vot bu­deš dá­vať iných na pie­des­tál na­miesto teba?

Od­jak­živa mám v na­šej ro­dine prob­lém s tým, že ja som tá, ktorá seba samú upred­nost­ňuje pred dru­hými. Ale … čo je na tom zlé? Po­vedz mi.

Po­vedz mi, kto tu bude pre teba, keď bu­deš v noci pla­kať? Kto ťa bude mi­lo­vať viac, ako ty samú seba? Kto tu bude pre teba, keď ne­bu­deš ve­dieť ako ďa­lej? Keď bu­deš ces­to­vať a hľa­dať sa? Nie, oni to ne­budú. Bu­deš to ty. Ty bu­deš so se­bou každý je­den deň. Tak, prečo by si ne­mala byť nie­kedy zdravo se­becká? 

pe­xels.com

Ak by si si na­pí­sala zo­znam s ve­cami, ktoré sú pre teba dô­le­žité, ob­ja­vila by si sa na ňom vlastne?

Vi­díš to. Ve­rím, že od­po­ve­ďou mno­hých z nás by bola nie, ale prečo? Ve­ľa­krát sa stre­tá­vam s tým, že ľu­dia na seba za­bú­dajú. Za­bú­dajú na seba len preto, aby si ich ľu­dia ob­ľú­bili a ro­bia pre to všetko možné aj ne­možné.

Kedy pre­sta­neš po­u­ží­vať vý­ho­vorky, že ty to ne­pot­re­bu­ješ? Že nech­ceš byť se­becká a vi­dieť všade len seba? Pro­sím ťa … o tom to vô­bec nie je. Je to o tom, vá­žiť si seba samú ako osobu. Mať pred se­bou re­špekt a úctu. Ve­dieť,  že aj ty ako člo­vek si dô­le­žitá.

Pro­sím, ne­za­bú­daj na seba.

pe­xels.com

Cí­tiš sa na­ozaj dobre, keď po­u­ží­vaš vý­ho­vorky? Keď na seba za­bú­daš a ro­bíš veci ne­zištne pre iných ľudí? A keď ťa tí ľu­dia sklamú, tak čo uro­bíš? Po­vieš si, ne­vadí a ideš ďa­lej? Zlatko, to ne­rob. Pre­ber sa. Buď aj ty ob­čas se­becká a zo­ber si čas len pre seba. Uvi­díš, ako sa po­tom zmení tvoj ži­vot a mys­le­nie.

Pre­tože každý z nás to po­tre­buje. Po­tre­bu­jeme byť upred­nost­ňo­vaní a dať sa na prvé miesto. Prečo k sebe ne­bu­deš jed­no­du­cho úp­rimná a ne­priz­náš si to?  

Komentáre