Jed­ného dňa vzal môj známy na rande dievča, ktoré spoz­nal cez Tin­der. Vo väč­šine prí­pa­dov ide ľu­ďom na tejto sieti len o je­diné, no v tomto prí­pade to bolo inak.

 Už od za­čiatku me­dzi nimi fun­go­vala ne­sku­točná ché­mia. Ni­kdy som sa ne­stretla s tým, aby sa môj známy – vo­lajme ho Mar­tin, chys­tal tak dlho. Pre­zlie­kal sa ne­spo­četne ve­ľa­krát a to ne­ho­vo­rím ani o množ­stve vo­ňavky, ktorú bolo cí­tiť v okolí pia­tich met­rov. Bolo to jed­no­du­cho také rande, na ktoré sa člo­vek na­ozaj teší.

Nie vždy platí pra­vidlo, že ché­mia, ktorá fun­guje cez in­ter­net, bude fun­go­vať aj na­živo. No Mar­tin mal ten­to­krát šťas­tie. Ché­mia fun­go­vala oboj­stranne. Kla­sické al­ko­ho­lické drinky sa zme­nili na ve­čeru, ktorá sa zme­nila na dlhé pre­chádzky okolo Bra­ti­slavy. Je­den dru­hému mali stále čo po­ve­dať a ako čas ply­nul, Mar­tin sa za­mi­lo­vá­val.elitedaily_lumina_dating-800x400zdroj: eli­te­daily.com

Každý ve­čer ju od­pre­vá­dzal ku vchodu, no ni­kdy sa ne­dos­tal ďa­lej. Mys­lel si, že sa jej ne­páči. No keď som sa ho opý­tala prečo, do­stala som od­po­veď len : „Sran­du­ješ?! Veď ma ani len ne­poz­vala dnu!“

Úbohý Mar­tin ne­ve­del po­cho­piť, že dievča ho ne­poz­valo dnu, lebo sa jej pá­čil. Nech­cela ho od­lá­kať. Chcela si ho udr­žať. Chcela byť ne­do­stupná, pre­tože všetky ženy ve­dia, že chlapi radi lo­via.

Po­ve­dané inak: načo by si si ku­po­val kravu, ak by si mal mlieko za­darmo? Čiže – prečo by si ran­dil s diev­či­nou, keby si mo­hol spať s ho­cik­to­rou, ho­ci­kedy a bez zá­väz­kov?

Všetky ženy pod­ve­dome ve­dia, že sex je naša zbraň a treba ju len ve­dieť správne po­u­žiť. Takže na­bu­dúce keď sa na teba žena na pr­vom rande hneď ne­vrhne, ne­zú­faj.

tumblr_mgt0kjJdSg1qf9mevo1_500

ti­tulná foto: eli­te­daily.com

 

Komentáre