Vieš, že je na ňom niečo zvláštne. Cí­tiš mo­týle v bru­chu už len pri myš­lienke na neho. Všetko me­dzi vami fun­guje, je tam ché­mia, is­kra, dlhé roz­ho­vory… Len vy dvaja. No len ak spolu ro­bíte veci z na­sle­du­jú­ceho zo­znamu, na­šla si par­tnera na celý ži­vot!

Po­sie­late si zvláštne fotky

Teda zvláštne môžu byť aku­rát tak pre iných ľudí. Pre vás sú to smiešne či roz­to­milé fotky z va­šich bež­ných kon­ver­zá­cií. Ne­han­bíte sa za to, ako na nich vy­ze­ráte. Za­hŕňa to tiež fotky z det­stva či do­kla­dov – veď tie by ste ni­komu inému ne­uká­zali!

Pre­be­ráte ro­dinné drámy

Viete všetko nie len o sebe, ale i ro­din­ných prí­buz­ných. Vieš, čo naj­rad­šej varí jeho stará mama, aký drž­groš je jeho strýko. Ak ich stret­neš, cí­tiš, že sa po­znáte roky. Ak sa na­vzá­jom pod­po­ru­jete aj pri ro­din­ných drá­mach, ste spriaz­nené duše.

Do­kon­ču­jete si na­vzá­jom vety

Ak do­kon­ču­jete vetu toho dru­hého skôr, ako to sám stihne, je to jasné. Po­znáte sa veľmi dobre a ste na jed­nej vl­no­vej dĺžke. Do­ká­zali by ste si na­vzá­jom aj čí­tať myš­lienky.

Mys­líte na rov­nakú vec v rov­na­kom čase

Nie je to len pod­ve­domé čí­ta­nie si myš­lie­nok, pri pá­roch, ktoré sú do­ko­nale zo­hrané už mô­žeme ho­vo­riť o te­le­pa­tii. Keď pri­ne­sie k filmu su­šienky, na ktoré si práve do­stala chuť alebo keď si na­raz spo­me­niete na tú istú vec. Ná­hody? Ur­čite nie!

Ti­cho me­dzi vami je prí­jemné

Keď si s nie­kým nie ste blízky, aj pár se­kúnd ti­cha me­dzi vami vy­znieva trápne. Ale to nie je váš prí­pad, pre­tože sa pri sebe cí­tite tak pri­ro­dzene, že si ani nie­koľ­ko­mi­nú­tové ti­cho ne­všim­nete. Uží­vate si to, že ste pri sebe, aj keď myš­lien­kami inde.

Po­znáte svoje trápne prí­behy z mi­nu­losti

Ďal­šia vec, s kto­rou sa člo­vek len tak nie­komu ne­zverí je ne­jaká trápna his­torka z mi­nu­losti. Ak tie svoje na­vzá­jom po­znáte, je oči­vidné, že sa o seba zau­jí­mate, ve­ríte si a cí­tite sa tak dobre, že si jed­no­du­cho po­viete všetko. A ešte sa na tom za­sme­jete.

Dis­ku­tu­jete o va­šej bu­dúc­nosti

K to­muto niet čo do­dať. S kým by si mohla rie­šiť svoju bu­dúc­nosť, ak nie s tým, s kto­rým si ju pred­sta­vu­ješ?

Sme­jete sa spolu

Smiech je dô­le­ži­tou esen­ciou vzťahu. Vy­tvára druh in­ti­mity a spája dvoch ľudí. Vaše vtipy budú navždy len vaše.

Pí­šete si hneď, ako sa stane niečo dô­le­žité

S člo­ve­kom, ktorý je pre teba dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ži­vota, sa po­de­líš o každú no­vinku ih­neď. Či už sa ti stane niečo zau­jí­mavé alebo aj zlé, je pr­vým, komu vo­láš. A na­opak to platí tiež.

Se­ri­ózne sa roz­prá­vate o ži­vote

Nie je všetko iba o ru­žo­vých oku­lia­roch a smie­chu. Ži­vot pri­náša aj vážne otázky, a preto po­tre­bu­jete dis­ku­to­vať aj o nich. O va­šich cie­ľoch, myš­lien­kach, si­tu­áciách, ktoré ži­vot pri­ne­sie. Ak si viete spolu sad­núť, vážne sa roz­prá­vať a vy­mie­ňať ná­zory, je to ono.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre