Ak aj ty nie si práve mi­lov­níč­kou ro­man­tic­kých ko­mé­dií, pri­pra­vila som pre teba 4 skvelé psy­cho­lo­gické th­ril­lery, ktoré sa roz­hodne oplatí vi­dieť!

Ml­ča­nie jah­niat / The Si­lent of Lambs (1991)

Cla­rice Star­ling, na­daná štu­dentka aka­dé­mie FBI, je pri­de­lená agen­tovi Cra­wfor­dovi vy­šet­ru­jú­cemu prí­pad ma­so­vého vraha Buf­falo Billa, ktorý svoje obete sťa­huje z kože. Cla­rice nav­štívi vo vä­zen­skej ne­moc­nici bý­va­lého psy­chiatra Han­ni­bala Lec­tera, od­sú­de­ného na do­ži­vo­tie za sé­riu bru­tál­nych vrážd a ka­ni­ba­liz­mus. Psy­chia­ter ju však zá­ro­veň fas­ci­nuje svo­jou in­te­li­gen­ciou. V hlav­ných úlo­hách vý­borná Ju­die Fos­ter a Ant­hony Hop­kins.

Pre­kliaty os­trov / Shut­ter Is­land (2009)

Mu­sím sa pri­znať, že toto je môj na­job­ľú­be­nejší film, ktorý bu­deš chcieť do­po­ze­rať do po­sled­nej chvíle. De­tek­tíva Ted­dyho Da­nielsa a jeho ko­legu Chucka Au­leho pri­viedlo na pre­kliaty os­trov pát­ra­nie po šia­le­nej vra­hyni Ra­chel So­lando, ktorá zmizla zo svo­jej cely vo vä­zen­skej psy­chiat­ric­kej lie­čebni a kdesi sa úspešne skrýva. Píše sa rok 1954 a Ame­rika sa stále ne­spa­mä­tala z ná­sledku dru­hej sve­to­vej vojny. Ta­kisto ako aj Da­niels. Viac ne­prez­ra­dím, ok­rem toho, že tam hrá skvelý Le­onardo Di Cap­rio a Mark Ruf­falo.

Pre­let nad ku­ku­čím hniez­dom / One Flew Over the Cuc­koo’s Nest (1975)

Keď slo­bo­do­my­seľný malý pod­vod­ník Mc­Murphy pri­chá­dza do štát­nej psy­chiat­ric­kej ne­moc­nice, jeho ná­kaz­livý od­por k dis­cip­líne otra­sie ru­ti­nou ce­lého za­ria­de­nia. To je však vy­hlá­se­nie vojny ses­tre Rat­che­do­vej, ktorá je sku­točne chladné mon­štum. V hlav­nej úlohe Jack Ni­col­son. Tento po­čin má na sve­domí skvelý re­ži­sér Mi­loš For­man.

Se­dem / Se­ven (1995)

Brad Pitt, Mor­gan Fre­e­man a Ke­vin Spa­cey – dobrý zá­klad pre vý­borný film! Dvaja po­li­cajti sú na stope ge­niál­neho vraha, zod­po­ved­ného za sé­riu de­si­vých vrážd, kto­rých obete spo­juje se­dem smr­teľ­ných hrie­chov. Tak­tiež sa vo filme ob­javí aj skvelá Gwy­neth Pal­trow. Brad Pitt po­va­žuje tento film za je­den z naj­do­ko­na­lej­ších fil­mov, v kto­rých kedy hral.

Komentáre