• Pre nie­koho zna­me­náš celý svet.

 • Tvoj úsmev môže uro­biť šťast­ným aj nie­koho, kto ťa nemá rád.
 • Každú noc pri za­spá­vaní nad te­bou nie­kto pre­mýšľa.
 • Ak sa ti zdá, že ťa nie­kto ne­ná­vidí, prav­de­po­dobne len chce byť ako ty.
 • Pre prie­mer­ného člo­veka exis­tuje mi­ni­málne tu­cet ľudí, ktorí ťa is­tým spô­so­bom ľú­bia.
 • Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby si sa bu­dila s vý­čit­kami.
  zdroj: go­dand­man.com
 • Váž si ľudí, ktorí sa k tebe cho­vajú pekne, za­budni na ľudí, ktorí nie a pa­mä­taj, že všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu.
 • Aj keď uro­bíš naj­väč­šiu chybu tvojho ži­vota, aj tak z toho vy­jde niečo dobré.
 • Ak máš po­cit, že je celý svet proti tebe, po­zri sa na to z inej per­spek­tívy – po­cho­píš, že to tak nie je.
 • Pa­mä­taj, že ži­vot ti dá vždy novú šancu.
 • Ak sa ob­javí nová prí­le­ži­tosť, ber ju. A ak sa ti za­čne me­niť ži­vot k lep­šiemu, ne­chaj to ply­núť.
 • Ni­kto ne­ho­vorí, že ži­vot je jed­no­du­chý. No sľu­bu­jem ti, stojí za to.

zdroj: bright­side.me

Komentáre