Ak čí­taš tieto riadky, tak pat­ríš k tým „vy­vo­le­ným“, ktorí majú prí­le­ži­tosť ŽIŤ a ochut­ná­vať všetky slané aj sladké prí­chute ži­vota. Pri­šiel si na tento svet ako niečo čisté a nád­herné.

Ne­poz­nal si bo­lesť ani smú­tok. Ne­ve­del si čo je to fa­loš ani skla­ma­nie, lebo tam od­kiaľ si pri­šiel bolo len veľa lásky. Po­tom si za­čal spoz­ná­vať svet. Stre­tol si sa s do­vtedy pre teba ne­zná­mym skla­ma­ním. Možno aj práve te­raz pre­ží­vaš ťaž­šie ob­do­bie ži­vota – skla­mal si sa v láske, skla­mal ťa pria­teľ, alebo sa ti zdá, že tvoje sny sú ne­u­sku­toč­ni­teľné. Ale ja mám pre teba dobrú správu.

Pri­po­me­niem ti, prečo si na svete a aké je tvoje sku­točné po­sla­nie. Je to také jed­no­du­ché…

1

foto: eli­te­daily

Nie každý má mož­nosť ako ty, ráno ot­vo­riť oči a po­ďa­ko­vať za to, že sa do­žil rána, po­ďa­ko­vať za to, že si môže vy­chut­nať krásu jari, nie každý sa môže len tak prejsť a nav­ští­viť svo­jich blíz­kych. Ak teda práve smú­tiš za tým čo by si chcel a ne­máš, tak si skús na­hlas po­ve­dať za čo si vďačný. Ži­vot ti každý deň dáva prí­le­ži­tosť ďa­ko­vať, mi­lo­vať, roz­dá­vať úsmev – dáva ti mož­nosť žiť. Bol ti daný len raz, tak ne­do­voľ, aby ťa smú­tok okrá­dal o čas, ktorý tak rýchlo uteká. Ne­smúť za lás­kou, ktorá ne­vyšla, ča­som stret­neš nie­koho, kto tvoju lásku ocení, ak sa ti práve ne­darí, po­hľa­daj v da­nej si­tu­ácií skú­se­nosť a buď vďačný za všetko. Aj to dobré aj zlé. A uvi­díš, že tvoja vďač­nosť ti pri­ne­sie veľa ra­dosti.

Sme tu len na krátko, sme tie šťastné duše, ktoré do­stali tú mož­nosť žiť, mi­lo­vať a ra­do­vať sa. Tak ne­meň svoje po­sla­nie, pre ktoré si sem pri­šiel. Vy­chut­naj si svoje miesto v ži­vote práve te­raz v tejto ne­ná­vratne chvíľke. Rozp­res­tri ruky do­ko­rán, usmej sa tak, že ti bude žia­riť celá tvár priamo z hĺbky tvo­jej duše a buď vďačný za všetko. Nech všetky by­tosti okolo teba po­cí­tia tvoju ra­dosť a spo­menú si aké je ich po­sla­nie, pre ktoré prišli na tento svet. Poď sku­točne žiť, tu a te­raz v tomto ži­vote.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Komentáre