Je ťažké stla­čiť všetky svoje po­vin­nosti do 24 ho­dín.

Me­dzi prá­cou, so­cia­li­zá­ciou, upra­to­va­ním a spán­kom je veľmi ľahké ne­nájsť dosť ener­gie na pra­vi­delné cvi­če­nie.

Ver mi, sama som práve v ta­komto ob­dobí. Ni­kdy som ne­bola viac za­nep­ráz­dnená. Ne­stí­ham ráno be­hať, ne­stí­ham ve­čer spin­ning. No na­priek tomu som fit. Každý je­den deň to­tiž uro­bím dvoj­mi­nú­tový plank. Moje bruško je plo­ché a to som ne­ro­bila bru­šáky roky.

plankfoto: pro10fit­ness

Ak si práve pre­vrá­tila oči, pre­tože plank ne­ná­vi­díš, tak sa ti ne­ču­du­jem. Je to fakt ťažký cvik, keďže za­berá na bru­cho, nohy, ruky, ra­mená aj chr­bát.

No chce to len dve mi­núty a ne­pot­re­bu­ješ ab­so­lútne nič – stačí ti tro­chu miesta a váha tvojho tela.

Sa­moz­rejme, je nie­koľko dru­hov plan­kov, ktoré roz­dielne pô­so­bia na tvoje telo. Mô­žeš ro­biť plank s vy­stre­tými ru­kami. Mô­žeš ro­biť side plank. Mô­žeš ro­biť ďal­ších 10 rôz­nych plan­kov. Mô­žeš kom­bi­no­vať ich va­riá­cie po 30 se­kun­dách.

Tak na­prí­klad takto: 

  • 30 se­kúnd kla­sický plank
  • 30 se­kúnd plank s vy­stre­tými ru­kami
  • 30 se­kúnd plank na pra­vom boku
  • 30 se­kúnd plank na ľa­vom boku

Alebo jed­no­du­cho dve mi­núty kla­sicky. Daj tomu šancu a uvi­díš sama.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre