Po­viem ti ta­jom­stvo. Raz sa po­us­me­ješ nad tým, ako si sa ke­dysi trá­pila kvôli nie­komu, kto o teba vô­bec ne­stál. 

Na­ozaj, ako ho­vorí nad­pis. Ten, kto ťa bude sku­točne mi­lo­vať a bude ten správny, ne­ute­čie. Veď si pred­stav, koľko si si mu­sela vy­tr­pieť pre tú ne­správnu osobu. Toľko veľa vy­pla­ka­ných sĺz, toľko veľa pre­bde­ných nocí, toľko veľa dní, kedy si nič ne­vlá­dala a bola si na dne.

Ale vieš, ak nie­kto o teba ne­stál, ne­pre­ja­vil o teba ani štipku zá­ujmu, ne­mal na teba čas a za­vo­lal ti len vtedy, keď mu to vy­ho­vo­valo, ne­bola to láska. Láska, ktorú mu­síš na­há­ňať nie je láska.

Pravá láska príde a už zo­stane.

My ženy nie sme ani slepé, ani hlu­ché a ani blbé. Za­čni sa teda podľa toho tak sprá­vať a keď nie­kde vi­díš ne­úp­rimnú lásku, ne­šťas­tie alebo ne­po­koj, uteč ty. Pre­tože on ti ne­bude chý­bať. On nie. Bu­deš mať na neho len veľa spo­mie­nok. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: go­dand­man.com

Pravá láska zo­stane a ne­ute­čie.

Bude to presne ten druh lásky, kedy sa bu­deš usmie­vať bez­dô­vodne, kedy ne­bu­deš chcieť ísť spať, pre­tože re­a­lita bude ko­nečne kraj­šia ako sny. Bude to tá láska, ktorú ne­bu­deš mu­sieť na­há­ňať a ktorá ťa bude pri­jí­mať aj s ne­do­ko­na­los­ťami.

Mô­žeš sa cí­tiť sama me­dzi­tým ako mi­lu­ješ a si mi­lo­vaná, ale po­kiaľ to bude tá pravá láska, ni­kdy ne­bu­deš sama. On tu bude vždy s te­bou. Či už ran­nou sprá­vou o pek­nom dni alebo pri ve­čer­nom bozku pri spaní.

Keď ten správny muž príde, možno to ani ne­spo­zo­ru­ješ. Pre­tože to, že je správny pre teba, ne­zna­mená, že musí byť mo­del z ča­so­pisu, že musí mať do­ko­nalé telo alebo že sa do­ko­nale správa. Môže to byť aj ten pre­da­vač čo sa na teba milo usmieva, môže to byť ka­ma­rát z det­stva, môže to byť úplne oby­čajný muž dneš­ného sveta.

No čo je hlavné, ucí­tiš to.

Ucí­tiš tú lásku, ktorá tam me­dzi vami bude. 

Komentáre