Fes­ti­va­lové ob­do­bie ne­od­mys­li­teľne k letu patrí. A ako každý rok, tak aj te­raz túto letnú šnúru fes­ti­va­lov na Slo­ven­sku ot­vára ten naj­väčší a na­jo­ča­ká­va­nejší. Je ním Po­hoda! 

Ak sa aj ty chys­táš na tento fes­ti­val, ktorý za­čína už vo štvr­tok, zbys­tri uši! Máme pre teba vý­ber toho naj­lep­šieho, čo ne­mô­žeš zmeš­kať. Či už sa to týka in­ter­pré­tov, alebo jedla a iných ak­cií. „Na Po­hode je po­hoda!“ Toto je heslo, kto­rým sa riaď celý čas.

Ar­tisti, kto­rých mu­síš vi­dieť

Kaž­do­ročne sa všetci te­šíme, kto bude he­ad­li­ne­rom ce­lého fes­ti­valu. Tento rok by sme ho mohli roz­štvr­tiť, pre­tože na Po­hodu pri­chá­dzajú až 4 naj­väč­šie mená. Preto svoje uši pri­prav na hu­dobný or­gaz­mus, ktorý za­žijú vďaka Lia­movi Gal­lag­he­rovi, Likke Li, The 1975 či The Ro­ots. Ne­smieme však za­bud­núť ani na do­mácu scénu, kde sa mô­žeš te­šiť na­prí­klad aj na Paru, Kor­ben Dal­las či Me­dial Ba­nana, ktorý vždy uro­bia veľkú zá­bavu.

Sprie­vodný prog­ram

Ak bu­deš mať voľný čas me­dzi kon­cer­tami, na ktoré bu­deš chcieť ísť, nav­štív aj sprie­vodný prog­ram, ktorý pre teba fes­ti­val Po­hoda pri­pra­vil. Nie je ho vô­bec málo, do­zvieš sa mnoho no­vých vecí a vy­pl­níš svoj voľný čas efek­tívne. Čo tak nav­ští­viť jednu z pred­ná­šok na­prí­klad od Kundy Crew: Tr­pez­li­vosť, alebo si vy­po­čuj Ra­do­vana Čer­venku, ktorý bude roz­prá­vať o „Po­lite pe­ople“.  Ak si akčná a rada sa za­bá­vaš, ur­čite sa za­poj do ta­neč­ného sú­boja, ktorý bude fun a plný tanca.

Ge­pos­tet von Po­hoda Fes­ti­val am Fre­i­tag, 22. Juli 2016

Merch

Jed­nou z vecí, ktoré si na po­hode jed­no­du­cho mu­síš za­ob­sta­rať je aj ich merch. Tento rok sa na ňom sku­točne vy­šan­tili a ty sa mô­žeš te­šiť na kúsky, ktoré ne­bu­deš mať v skrini len na pa­miatku, ale ich aj nor­málne no­siť. Nie je však ob­me­dzený na uni­sex, svoje si nájdu ako aj ženy, tak aj muži, deti do­konca aj ba­to­ľatá. Pri­pra­vené sú aj do­pl­nky, ako šil­tovky, po­nožky, plá­tenné tašky, keep cup-y a pod­brad­níky pre naj­men­ších.

Ge­pos­tet von Po­hoda Fes­ti­val am Fre­i­tag, 12. Feb­ruar 2010

Tohto roku si fes­ti­val Po­hoda dal zá­le­žať a ešte len všet­kým ukáže, ako si váži svo­jich náv­štev­ní­kov. Preto ne­vá­haj a ak ešte stále uva­žu­ješ či áno, alebo nie choď do toho.

Malý tip: ak ne­máš lís­tok a si smutná, že sú už vy­pre­dané skoč na Fa­ce­book sku­pinu Po­hody a v dis­ku­sií ešte mnoho ľudí pre­dáva svoje vstu­penky.

Komentáre