Každé zna­me­nie v ho­ro­skope má svoj „sú­bor“ vlast­ností, ktoré sú pre neho cha­rak­te­ris­tické. Za­tiaľ, čo nie­ktoré zna­me­nia sú známe tým, že sú po­kojné, lás­kavé a mi­lu­júce, iné zna­me­nia ve­dia byť veľmi ne­úp­rosné a tvrdé. No podľa od­bor­ní­kov, byť tvrdo­hlavý a tro­chu hú­žev­natý nie je ne­vy­hnutne zlé.

Dnes ti pri­ná­šam člá­nok o zna­me­niach, ktoré sú veľmi ne­mi­lo­srdné, ak ide o vzťahy. Do­zvieš sa aj o tom, aké majú kladné stránky a že nie­kdy byť tvrdo­hla­vým je viac dobré ako zlé.

Ba­ran

Toto zna­me­nie je ovlá­dané veľ­kou váš­ňou. Ba­ran ako zna­me­nie je ty­pický vodca, ktorý sa môže po čase uká­zať ako veľmi ne­tr­pez­livý. Nie­kedy sa môže zdať, že len sedí a čaká na svoju prí­le­ži­tosť. No na druhú stranu, nie je to len o za­bí­janí času. Žije na­pl­nený ži­vot, ne­bojí sa za­čať ris­kantné veci a zvy­čajne pri­ťa­huje do ži­vota par­tne­rov, ktorí sú tiež veľmi váš­niví. Naj­lep­šia rada pre Ba­rana, ktorú mu mô­žeš dať je, nech si ne­robí prí­liš veľké plány, po­kiaľ ide o vzťahy. Musí aj spo­ma­liť.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión

Škor­pión je pri­ro­dzene in­ten­zívny, tvrdo­hlavý a ak sa jedná o vzťahy, mi­luje až prí­liš hl­boko. Čo­koľ­vek, čo sa mu ne­po­darí, bude ťa­hať až do ex­tré­mov. Má tú vlast­nosť, že môže pre­ko­nať aj naj­hor­šie a vy­jsť z toho ešte sil­nejší. Na dru­hej strane môže škor­pión vy­stu­po­vať ako ma­ni­pu­lačný, ovlá­da­júci a tres­ta­júci. Naj­lep­šia rada, ktorú mô­žeš škor­pi­ó­novi dať je, aby zmier­nil svoju kon­trolu a aby ob­rá­tili svoju po­zor­nosť skôr na činy ako slová.

Ko­zo­ro­žec

Ko­zo­ro­žec je pri­pra­vený pre­ko­nať akú­koľ­vek vý­zvu, ktorá sa k nemu do­stane. Je známy ako je­den z na­jam­bi­ci­óz­nej­ších zna­mení v ho­ro­skope. Ne­za­staví sa pred ni­čím a je ochotný zájsť až za hra­nicu svo­jich mož­ností.  Kladná vlast­nosť je tá, že je tr­pez­livý a vy­trvalý tak, ako ni­kto iný. Chápe ľudí a vždy si s kaž­dým roz­umie. Naj­lep­šia rada, akú mu mô­žeš dať je, aby na­šiel rov­no­váhu me­dzi pra­cov­ným a osob­ným ži­vo­tom.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre