Vi­dím ťa, dievča. Si opus­tená, smutná, dep­ri­mo­vaná ži­vo­tom a zlo­mená. Zni­čená, tvoje srdce puklo a roz­bilo sa na mi­lión kús­kov. A mne to drása srdce.

Na svete je veľa ne­ná­visti, no ty sa jej mu­síš vy­hnúť. Preto uva­žu­ješ o od­chode. O tom, že sa zba­líš a od­ídeš. Nie­kam ďa­leko. Nie­kam, kde je po­koj a har­mó­nia. Chá­pem ťa. Chceš tu všetko za­ne­chať. Svoju mi­nu­losť, svoju ro­dinu, ktorá ťa ne­chápe, svo­jich pria­te­ľov, ktorí ťa zra­dili…

pe­xels.com

Ob­čas na­ozaj mu­síme byť sebci a po­sta­viť seba na prvé miesto aj v ta­kýchto prí­pa­doch, te­raz v dneš­nej dobe je to tu­ším čo­raz viac. Mu­síme za­bud­núť na to, že ro­dina by sa asi moc ne­te­šila, keby sme od­išli. Že ešte by sa na­šli ľu­dia, kto­rých by tvoj od­chod za­mr­zel. No ty tak ne­jako pod­ve­dome cí­tiš, čo je pre teba správne. A te­raz cí­tiš toto. Mu­síš od­ísť inak sa za­du­síš. Za­du­síš sa v tomto svete prázdna a úz­kosti. 

No pa­mä­taj, že pred prob­lé­mami sa nedá ujsť. Budú ťa pre­na­sle­do­vať všade. Budú ako tvoj tieň, ne­dajú ti spá­vať. Preto je dobré pred ces­tou bo­jo­vať o svoje šťas­tie. Bo­jo­vať o to, že ty máš pravdu a pre­sa­diť si svoj ná­zor. Bo­jo­vať o to, aby si na­šla v ži­vote lásku. Bo­jo­vať o to, aby aj spra­vod­li­vosť vy­šla na po­vrch.

unsp­lash.com

Áno, bude to zna­me­nať vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, za­ťať päste, ísť cez búrky, cez všetky ná­strahy a tvoje nočné mory. No na konci bu­deš šťastná, chy­tíš druhý dych a na­ozaj si od­dých­neš. 

Ne­za­budni na to, že nájsť šťas­tie ne­zna­mená to, že mu­síš od­ísť nie­kam, kde si mys­líš že mu­síš ísť a bu­deš tam šťastná. Nie­kedy to je len tá cesta, po kto­rej ideme, po kto­rej si mu­síme prejsť aby sme sa tam do­stali. V mno­hých prí­pa­doch to ne­bude ľahké ale bude to stáť za to.

A po­tom mô­žeš od­ísť. Keď bu­deš zmie­rená so svo­jim ži­vo­tom. 

Keď bu­deš šťastná a na­pl­nená lás­kou. 

Po­tom ces­tuj a hľa­daj viac ta­kých ľudí.

Komentáre