Téma pria­teľ­stva je stará ako ľud­stvo sa­motné a je to téma ne­vy­čer­pa­teľná. Exis­tuje mnoho ci­tá­tov o pria­teľ­stve. Všetci však vieme, čo pre nás zna­mená dobrý pria­teľ. Ne­ras­tie na strome len tak. Kon­takt a ko­mu­ni­ká­cia sú v tomto prí­pade kľú­čové. S kon­tak­tom by v dneš­nej mo­der­nej dobe so­ciál­nych sietí ne­mal byť prob­lém, ne­mys­líš? Nech už tvoji pria­te­lia bý­vajú kde­koľ­vek a po­kla­dáš ich za tých na­ozaj­st­ných.

A ko­mu­ni­ká­cia, to je snáď zá­klad ži­vota a vždy je čo zlep­šo­vať. Ono je to tak, že ak chceš niečo mať, treba sa ti o to sta­rať. Ako sa sta­rať o pria­teľ­stvo? O tom, že je to po­trebné, asi niet po­chýb. Ako člo­vek, ktorý si pria­te­ľov ne­smierne váži, som prišla na pár ti­pov, ktoré dob­rých pria­te­ľov dr­žia po­kope.birthday-25-learning

Vo­lajte si. Zá­merne pí­šem, vo­lajte. Ne­píšte na fejs­buku, sa­moz­rejme mô­žete, ale te­le­fo­ná­tom im dá­vaš dô­le­ži­tosť, je to predsa len iný kon­takt. Ak sa po­tre­bu­jete spo­jiť či niečo pre­brať, za­vo­lajte si a do­hod­nite stret­nu­tie. Na so­ciál­nych sie­ťach veci ne­riešte, po­kiaľ to nie je ne­vy­hnutné. To platí vo vše­obec­nosti, to­bôž s pra­vými pria­teľmi. Tí si za­slú­žia ten pravý kon­takt, keď sa dá.

  • Stre­tá­vajte sa. To je to, čo robí pria­teľ­stvo pria­teľ­stvom. Kon­takt a ko­mu­ni­ká­cia v jed­nom. Nie je skvelý re­lax ísť si po­se­dieť s ka­mošmi a pre­be­rať veci od vý­myslu sveta?
  • Po­znač si na­ro­de­niny a me­niny svo­jich naj­lep­ších pria­te­ľov a za­bla­ho­že­laj im sms či te­le­fo­ná­tom. Po­tom to oslávte 🙂
  • Nav­šte­vujte sa. Doma má stret­nu­tie s pria­teľmi inú prí­chuť než vonku. Doma je doma. Doma sa člo­vek správa inak, ako keby tak “ na­ozaj­stne“. Nejde tu o veľké a oká­zalé „mej­dany“, ale o to, že ste spolu a púš­ťate sa akoby do svojho sveta za svo­jimi dve­rami.
  • Da­rujte si ma­lič­kosti. Po­te­šiť dru­hého je asi ten najk­rajší po­cit. Ta­kisto nejde o pre­hnané dary. Každý z nás isto vie, čo jeho praví pria­te­lia po­tre­bujú a po čom tú­žia. Ak na nich v tomto prí­pade mys­líme, ne­vyh­neme sa is­kre v ich prek­va­pe­ných očiach.
  • Smejte sa, smejte sa a smejte sa. S kým iným sa to dá lep­šie než so sku­toč­nými pria­teľmi? To sú to­tiž tí ľu­dia, ktorí ti vy­ča­rujú úsmev na tvári, ne­za­bú­daj na to. Smiech a pria­te­lia sú ko­re­nie, ktoré dáva ži­votu tú správnu prí­chuť.
  • Buď to­le­rantná k ich chy­bám a ne­dos­tat­kom. Ni­kto z nás nie je do­ko­nalý a ak hľa­dáš pria­teľa bez chyby, osta­neš bez pria­te­ľov, tomu ver. Práve pria­teľ je ten, kto po­zná aj tvoje temné stránky, no na­priek tomu ťa má rád. Maj na mysli dobré stránky tvo­jich pria­te­ľov a ne­do­voľ, aby kon­flikty zni­čili to, čo me­dzi vami bolo roky.
  • Po­má­hajte si na­vzá­jom, no nech­cite za to nič na­zad. Zišt­nosť nemá v pria­teľ­stve miesto. V pra­vom pria­teľ­stve. Čo dáš, to sa ti vráti späť.
  • Po­sledné a snáď naj­dô­le­ži­tej­šie, ve­nuj svo­jim pria­te­ľom ČAS. To je tá najv­zác­nej­šia ve­li­čina v ži­vote. A čas máš na to, na čo si ho spra­víš, čas ne­padá z neba, každý ho má rov­naké množ­stvo dňa. Ne­mô­žeš ča­kať, že sa ti pria­te­lia budú ve­no­vať, keď sa ty ne­bu­deš ve­no­vať im.
  • Ako vo všet­kom v ži­vote, no najmä v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch platí- čo za­se­ješ, to bu­deš žať. Za­siať kva­litné a trvalé pria­teľ­stvo je na ne­za­pla­te­nie. Čo to zna­mená pre teba a aké „stme­ľo­vače“ máš ty?

pho­tos: eli­te­daily.com

Komentáre