Sú knihy a KNIHY. To sú také, ktoré s te­bou zo­stanú  a mu­síš sa k nim ne­us­tále vra­cať. Ja mám ta­kých nie­koľko, pri­čom všetky spa­dajú pod tzv. kla­siku. Z tohto zo­znamu som pre teba vy­brala tých de­sať naj­lep­ších.

1984 – George Or­well

01

(foto: mar­ti­nus.sk)

Or­well na­pí­sal tento dys­to­pický ro­mán o to­ta­lit­nej spo­loč­nosti a úpl­nej kon­trole ľud­ských ži­vo­tov v roku 1949. Hlavná po­stava, Wins­ton Smith, bý­valý no­vi­nár, má za úlohu pre­pi­so­vať no­vi­nové články tak, aby vždy pod­po­ro­vali mo­men­tálnu si­tu­ácu v kra­jine. Všade sa na­chá­dzajú ka­mery, každé gesto, každý po­hľad tam, kam nemá, môže byť ne­bez­pečný. Wins­ton si upro­stred toho všet­kého za­čne pí­sať den­ník a do­konca bu­do­vať ro­man­tický vzťah.

Gróf Monte Cristo – Ale­xan­dre Du­mas

02

(foto: pa­seka.sk)

Aj keď je Du­mas zrejme zná­mejší kvôli Trom muš­ke­tie­rom, môj na­job­ľú­be­nejší bude vždy Gróf Monte Cristo. Ná­dej­ného mla­dého ná­mor­níka zra­dia jeho ka­ma­ráti a pre­žije štr­násť ro­kov vo vä­zení. Po­darí sa mu utiecť a stane sa moc­ným, prí­ťaž­li­vým gró­fom, ktorý sa roz­hodne zo­sno­vať plán po­msty. Práve tento jeho pre­rod z na­iv­ného mla­díka na vzde­la­ného, chlad­ného muža sa mi páči naj­viac.

Lo­lita- Vla­di­mir Na­bo­kov

03

(foto: mar­ti­nus.sk)

Ne­mu­sím po­u­ka­zo­vať na to, aká kon­tro­ver­zia spre­vá­dzala vy­da­nie tohto ro­mánu. Po­jed­náva o ta­kej chú­los­ti­vej téme z ob­lasti ľud­skej se­xu­ality, že ju veľa ľudí ozna­čuje za por­no­gra­fickú a ob­scénnu. Roz­prá­vač, Hum­bert, opi­suje svoju túžbu a ná­sledné zís­ka­nie diev­činky Do­lo­res, ktorú na­zýva svo­jou Lo­li­tou. Po pre­čí­taní knihy som mala po­cit, že aj keď sa do­zve­dáme veľa o Hum­ber­to­vých či­noch a myš­lien­kach, o Lo­li­ti­ných po­sto­joch a vní­maní ce­lej si­tu­ácie ne­vieme do­kopy nič.

Hob­bit  – J.R.R. Tol­kien

04

(foto: go­rila.sk)

Áno, je mi jasné že pri mene Tol­kien sa za jeho naj­väč­šie dielo po­va­žuje Pán prs­te­ňov, mu­sím po­ve­dať, že Hob­bit mi uča­ro­val viac. Au­tor vždy väč­šinu jeho prí­be­hov pí­sal pre svoje deti a mnohé aj ilus­tro­val. In­špi­ro­val sa mi­lo­va­ným rod­ným An­glic­kom, ale aj európ­skymi le­gen­dami a roz­práv­kami a stvo­ril cel­kom nový, kom­plexný svet. Hob­bit je kla­sický prí­beh cesty a pre­meny  hlav­ného hr­dinu.

Alica v Kra­jine zá­zra­kov – Le­wis Car­roll

05

(foto: slo­vart.sk)

Alica Li­del­lová bola sku­točné dievča, ži­júce vo vik­to­rián­skom Oxforde a Le­wis Car­roll, vlast­ným me­nom Char­les Do­dg­son, bol pro­fe­so­rom ma­te­ma­tiky. Do­dg­son bol ro­dinný pria­teľ Li­del­lov­cov, a často si vy­mýš­ľal ne­zmy­selné prí­behy, aby Alicu za­ba­vil. Za­pá­jal prvky an­glic­kého folk­lóru, vte­daj­šej kul­túry, aj ich kaž­do­den­ného ži­vota. Ne­skôr vzni­kol prí­beh, Alica v Kra­jine zá­zra­kov, ob­ľú­bený hlavne pre sur­re­álne pro­stre­die, non­sens a ta­jomné dia­lógy.

Búr­livé vý­šiny – Emily Bronte

06

(foto: skrysa.sk)

Táto kniha sa vždy do­stáva do po­rov­ná­va­nia s Ja­nou Ey­ro­vou, ro­má­nom ďal­šej zo ses­tier Bron­te­ových, Char­lotte. Oba sú ro­man­tické, až go­tické, odo­hrá­vajú sa na stu­de­ných sla­ti­nách an­glic­kého se­veru. Búr­livé vý­šiny pat­ria me­dzi moje po­vinné je­senné čí­ta­nie. Skvelé po­zo­ro­va­cie schop­nosti  au­torky a zmy­sel pre de­tailné a trefné vy­kres­le­nie kru­tej prí­rody z nich robí je­den z naj­lep­ších sve­to­vých ro­má­nov.

Na ceste – Jack Ke­rouac

07

(foto: go­rila.sk)

Kniha, ktorá cha­rak­te­ri­zuje jednu celú ge­ne­rá­ciu. Pa­mä­tám si, ako som u čí­tala v jedno ho­rúce leto pri vode, a mala som silné nut­ka­nie chy­tiť pero a tiež za­pi­so­vať svoj ži­vot do ta­kého ne­pretr­ži­tého, jed­no­lia­teho sledu kaž­do­den­ných uda­lostí. Prí­beh knihy po­kra­čuje a po­kra­čuje, au­tor opi­suje ľudí , kto­rých stre­táva a kra­jinu, kto­rou pu­tuje, za­me­ria­va­júc sa aj na tie na­jo­by­čaj­ne­šie veci.

Veľký Gatsby – Fran­cis Scott Fitz­ge­rald

09

(foto: an­tik­va­riats­hop.sk)

Fitz­ge­rald píše o dvad­sia­tych ro­koch, ktoré boli ozna­čo­vané aj ako „jazz age“. Ľu­dia osla­vo­vali, pili a tan­co­vali, a práve ro­mán Veľký Gatsby pri­náša po­hľad na to, čo eš­te­len malo prísť.

Par­fum: Prí­beh vraha – Pat­rick Süs­kind

10

(foto: mar­ti­nus.sk)

Au­tor pred­sta­vuje an­ti­hr­dinu, Gre­nou­illa, ktorý je ob­da­rený nad­ľud­sky vy­vi­nu­tým ču­chom a jeho snom je zo­sta­viť do­ko­nalú vôňu. Bo­hu­žiaľ nemá žiadne mo­rálne zá­sady  a žiad­nen cit pre lásku.

Harry Po­tter – J. K. Ro­wling

08

(foto: mar­ti­nus.sk)

Nech zdvihne ruku, ktor Har­ryho Po­ttera ni­kdy ne­čí­tal. Toto je kniha, ktorá sa stala iko­nou a  ktorú si ob­ľú­bili aj deti aj do­spelí. Hlavný mo­tív – boj dobra a zla, téma pria­teľ­stva, lásky ale aj smrti, majú čo po­ve­dať asi kaž­dému člo­veku. Harry Po­tter bude pre mňa vždy nos­tal­gic­kou čas­ťou detsva, vy­ras­tala som s ním a pa­mä­tám si, ako som sa vždy te­šila na nové diely. Na jeho opí­sa­nie ne­viem po­u­žiť iné slovo než „uto­čisko“.

(co­ver foto: nho­chehe.com)

 

Komentáre